Going Kronos med boll

Försäkringar

Här kan du läsa mer om de försäkringar Svensk Travsport tecknar för travsportens aktiva under år 2017.

För A- och B-licensinnehavare tecknas en ansvars-, hästdrulle- och kollisionsförsäkring. Förutom dessa har B-tränarna även en kollektiv olycksfallsförsäkring samt en avbrottsförsäkring som gäller vid olycksfall och dödsfall.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen gäller för alla skador en häst i A- eller B-träning förorsakar för utomstående till följd av att någon (tränare, ägare, stallpersonal, fodervärd eller medhjälpare), som tagit befattning med hästen, har varit vårdslös.

Vid skador som omfattas av försäkringen åtar sig försäkringsbolaget följande.

 • Att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger för försäkrad.
 • Att betala det skadestånd som försäkrad kan bli skyldig utge.
 • Att vid rättegång föra försäkrades talan och svara för rättegångskostnaderna.

Försäkringen gäller dygnet runt inom Norden och i samband med tävling i alla andra länder, förutom USA och Kanada.

Försäkringsbeloppet utgör max 10 000 000 kronor per skada.

Hästdrulleförsäkring

Hästdrulleförsäkringen gäller dygnet runt inom Norden. Den omfattar skador som orsakats av försäkrad häst utan att någon som tagit befattning med hästen varit vårdslös.

 • Skada på egen egendom (dock ej häst): 2 basbelopp.
 • Skada på annans egendom (dock ej häst): 3 basbelopp.
 • Personskador: 10 000 000 kronor.

Kollisionsförsäkring

Förutom hästdrulleförsäkringen finns en kollisionsförsäkring som omfattar skador på häst och utrustning till följd av kollision mellan travekipage i samband med travtävling. Med travtävling avses offentliga tävlingar eller annat av travsällskapen anordnat premielopp, provlopp, utbildningslopp, kvalificeringslopp och bygdetrav.

Skadeanmälan och självrisk

A-tränares skador som inträffar under annan tid än i samband med tävling, samt A- och B-tränares skador som inträffar i samband med tävling ska anmälas till Trygg-Hansa på 0771-388302 eller ftgskador@trygghansa.se, ange försäkringsnummer 25-1165930.

B-tränare ska för skador under som inträffar under annan tid än i samband med tävling använda IF:s Skadeanmälan kollisions- och ansvarsskador, blankett finns i rutan uppe till höger på denna sida.

Självrisken är 5 procent av basbeloppet (2 215 kr år 2016) per skadehändelse.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Samtliga innehavare av B-, C-, D-, E-, F- och G-licensinnehavare, samt övriga lärlingar anställda av A-licensinnehavare har en kollektiv olycksfallsförsäkring.

A-licensinnehavarna har olycksfallsförsäkring via TR, kontaktperson Staffan Osterling, staffan.osterling@telia.com eller 070-3347302.

Försäkringsersättning utgår vid olycksfallsskada som drabbar den försäkrade under aktivitet som har samband med travsport.

Försäkringen gäller inte för,
1) kostnad som ersättare när travtränare skadar sig i samband med olycksfall
2) förlorad arbetsförtjänst
3) resa direkt till och från aktivitiet

Ersättningar

 • Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader, Obegränsat
 • Kristerapi, Upp till 10 behandlingar
 • Merkostnader, 10 000 kronor
 • Rehabilitering och hjälpmedel, 40 000 kronor
 • Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall, 400 000 kr
 • Ekonomisk invaliditet på grund av olycksfall, 800 000 kronor
 • Dödsfall, 20 000 kr

Avbrottsförsäkring vid olycksfall och dödsfall

 • Avbrottsförsäkring för B-tränare, max 15 000 kr/månad i tre månader (karenstid 14 dagar).

Skadeanmälan olycksfall

B-licensinnehavare ska använda IF:s Skadeanmälan kollektiv olycksfallsförsäkring. Du hittar den blanketten i rutan uppe till höger på denna sida.

C-, D-, E-, F- och G-licensinnehavare, samt övriga lärlingar anställda av A-licensinnehavare ska också använda IF:s Skadeanmälan kollektiv olycksfallsförsäkring. Du hittar den blanketten i rutan uppe till höger på denna sida.

Egna försäkringar

Eftersom Svensk Travsports försäkringar endast gäller för skador som hästen orsakat, eller skador som inträffat i samband med travsport, bör alla aktiva se över följande försäkringsskydd.

 • Stöld- och brandförsäkring.
 • Personlig olycksfallsförsäkring, övrig tid och övrig verksamhet (dvs. när du inte håller på med travsport).
 • Olycksfallsförsäkring för medhjälpare som ej innehar licens.
 • Avbrottsförsäkring vid sjukdom (olycksfall och dödsfall, se ovan).

Senast uppdaterad 2017-10-11. kundtjanst@travsport.se


Fler nyheter:Gymnasieturnén fortsätter 2018

2017-12-15 09:30

Tack till Solvallas funktionärer – och till alla andra som bidragit!

2017-12-14 15:23

Förslag om sammanslagning Sverige och Danmark

2017-12-13 16:00
Till nyhetsarkivet