Foto: TR Bild

Uppförandekod

Som licensinnehavare, anställd, konsult, funktionär eller förtroendevald inom svensk travsport har vi alla ett gemensamt ansvar för hur vi agerar och för hur vi framställer travsporten. Vi ska föregå med gott exempel, följa de regler och normer som finns och stå för ett sportsligt uppträdande mot såväl hästar som människor.


Svensk Travsports Uppförandekod (gäller från 1 april 2023)

Svensk Travsport ideell förening (”Svensk Travsport”) är huvudorganisation för den svenska travsporten och utgör en sammanslutning av 33 travsällskap och sju basorganisationer. Svensk Travsports vision är att skapa världens bästa travsport attraktiv för alla – med travhästen i centrum.

För att lyckas med det har vi alla, oavsett roll inom den svenska travsporten, ett stort ansvar i att föregå med gott exempel och följa uppsatta regler och riktlinjer som syftar till att alltid ha ett schysst och sportsligt uppträdande mot såväl hästar som människor och att vi alltid agerar med vår mission som riktmärke: ”Att skapa livskvalitet genom att vara en sport och plats där hästar och människor mår bra tillsammans”.

I enlighet med travsportens vision sätter vi alltid hästens välbefinnande i centrum – före krav från tränare, ägare, uppfödare, spelare m.fl. – så länge det inte medför att vi strider mot någon av riktlinjerna kring de mänskliga rättigheterna. Läs mer om travhästens välbefinnande i Svensk Travsports Hästhållningspolicy.

Om Uppförandekoden

Svensk Travsports uppförandekod (”Uppförandekoden”) baseras på organisationens mission och vision och vi följer FN:s Global Compact och dess 10 principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Här kan du läsa Uppförandekoden i korthet

Uppförandekoden utgör ett övergripande ramverk som hjälper alla inom den svenska travsporten att fatta rätt beslut i vardagen och ger oss riktlinjer för hur vi ska bedriva vår verksamhet och arbete på ett etiskt, socialt och miljömässigt bra sätt. Uppförandekoden kompletteras med mer detaljerade regler och riktlinjer i olika policys för enskilda områden samt i aktuella reglementen.

Uppförandekoden har beretts i och stödjs av Svensk Travsports Konsortium. Varje travsällskap och basorganisation representeras i konsortiet av ordförande och vd (eller motsvarande).

Vilka omfattas av Uppförandekoden

 • Uppförandekoden gäller alla som arbetar inom Svensk Travsport, Svensk Travsport AB eller inom någon av de travbanor där Svensk Travsport AB anordnar travtävlingar inklusive styrelse, ledning, enskilda medarbetare, tävlingsfunktionärer och anlitade konsulter.
 • Uppförandekoden gäller även uppfödare, hästägare, licensinnehavare, tränare, körsven, ryttare, hästskötare samt hästtransportör i verksamhet anknuten till den svenska travsporten eller till travtävlingar som anordnas på uppdrag av Svensk Travsport AB.

Affärspartners (kunder, leverantörer och andra samarbetspartners) som Svensk Travsport eller Svensk Travsport AB har en affärsrelation med, men som inte direkt omfattas av Uppförandekoden, omfattas istället av en leverantörskod som i sin tur speglar Uppförandekoden.

Hur använder vi Uppförandekoden

Uppförandekoden ska vara vägledande i det dagliga arbetet – hur vi agerar och vilka beslut vi tar. Ledningen och chefer på alla nivåer har ett särskilt stort ansvar att föregå med gott exempel.

Om en anställd har frågor gällande praktiska situationer ska närmsta chef i första hand rådfrågas.

Vid överträdelser av Uppförandekoden

Vi måste alla reagera, agera och ta ansvar om någon bryter mot våra överenskomna riktlinjer. Vid misstanke om överträdelser av Uppförandekoden som är relaterat till din anställning, rapporteras det i första hand till närmsta chef eller i annan rapporteringsväg hos din arbetsgivare. I andra frågor om överträdelse av Uppförandekoden – eller i frågor där ovan angiven rapporteringsväg inte är lämplig –
rapporteras det i Svensk Travsports visselblåsartjänst.

Det får inte förekomma någon form av repressalier mot en person som anmält eller deltagit i en utredning om överträdelse av Uppförandekoden. Med repressalier avses bland annat uppsägning, trakasserier och diskriminering. Den som medvetet gjort en oriktig anmälan eller lämnat oriktiga uppgifter i en utredning har inte ett sådant skydd.

Allvarliga eller upprepade överträdelser av Uppförandekoden kan leda till åtgärd eller påföljd enligt reglemente, licensregler eller arbetsrättsliga regleringar (där dessa är tillämpliga).

Om en affärspartner upprepat eller allvarligt bryter mot Uppförandekoden eller leverantörskod kan det resultera i minskat uppdrag eller upphörande av avtal.

Om du i din vardag blir osäker på hur du ska agera, så kan du ställa dig följande frågor:

 • Är det förenligt med vår Uppförandekod?
 • Skulle det kännas ok att förklara det för mina kollegor?
 • Skulle det vara positivt för den svenska travsportens varumärke och rykte?
 • Överensstämmer det med gällande lagar?

Om svaret på någon av dessa frågor är ”NEJ” – gör det inte!

Vårt sätt att arbeta tillsammans

Vi följer lagar och respekterar grundläggande mänskliga rättigheter

 • Vi följer och respekterar FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och följer de lagar och förordningar som gäller i de länder där vi verkar.
 • Om något krav i Uppförandekoden är strängare eller hårdare än vad som gäller enligt sådan nationell lagstiftning har Uppförandekoden företräde.

Vi erbjuder anställda rättvisa och rimliga arbetsvillkor och en god arbetsmiljö

 • Vi ser anställningsförhållandet som ett ömsesidigt avtal där relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare bygger på ömsesidig respekt och förtroende och där båda parter har rättigheter och skyldigheter.
 • De anställningsvillkor som erbjuds ska minst uppfylla minimikraven i nationell lag och/eller kollektivavtal. Vi eftersträvar att alltid erbjuda marknadsmässiga och rättvisa löner och förmåner.
 • Vi tillåter ingen form av tvångsarbete.
 • För anställda under 18 år tas extra hänsyn i enlighet med gällande lagstiftning kring anställning för minderåriga och att eventuella särskilt avtalade kollektivavtalsregler för dessa följs.
 • Vi upprätthåller föreningsfrihet och erkänner rätten till kollektiva förhandlingar utan risk för bestraffning, hot eller ofredande.

Vi accepterar inte diskriminering

 • Vi välkomnar och behandlar alla individer lika, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller fysiska och psykiska förutsättningar.
 • Vi arbetar aktivt för en god företagskultur och arbetsgemenskap. Kränkande särbehandling, trakasserier, hot och våld får inte förekomma i verksamhet inom den svenska travsporten.

Vi accepterar inte köp av sexuella tjänster och barnpornografi

 • Köp av sexuella tjänster, sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi är olagligt enligt lagstiftning i flertalet länder, inklusive Sverige, och något vi inte accepterar.
 • Verksamma inom den svenska travsporten förväntas följa aktuell lagstiftning

Vi agerar schysst, ärligt och med integritet mot alla vi möter

 • Vi agerar professionellt i samspelet med andra och visar respekt i ord och handling såväl mot kollegor, aktiva, kunder, leverantörer, affärspartners, organisationer och myndigheter.
 • Vi respekterar och visar hänsyn till varandra både utanför och på travbanorna, såväl i vardagen som på tävling, och utsätter ingen annan för kränkande behandling i form av hot eller hårda ord, varken i tal eller i skrift.
 • Vi följer och respekterar de regler och riktlinjer som finns inom sporten och låter inte våra egna intressen gå före.
 • Vi agerar professionellt i media och anser att en fri och öppen debatt gagnar travsporten. Vi strävar efter konstruktivitet och saklighet när vi framför våra åsikter, såväl internt, som i offentliga kanaler och sociala medier, oavsett tid och plats.

Vårt sätt att göra affärer och bedriva verksamhet

Vi har nolltolerans mot alla former av korruption

 • Korruption eller utpressning får inte förekomma. Med begreppet korruption avses att utnyttja sin maktposition för att gynna sig själv eller någon annan. En form av korruption är att ge eller ta emot muta.
 • Det är enligt svensk lag förbjudet att såväl lämna en muta som att ta emot en muta. Även att erbjuda eller utlova en muta samt att begära eller godta ett löfte om en muta är straffbart enligt svensk lag. Någon överlämning av mutan behöver alltså inte ha skett för att agerandet ska betraktas som brottsligt.
 • En muta är en gåva eller annan förmån som kan påverka mottagaren att inom ramen för sin anställning eller sitt uppdrag otillåtet gynna givaren. Det kan exempelvis handla om att en person, som på grund av sin anställning eller ett förtroendeuppdrag har inflytande i beslut som fattas, tar emot pengar, middagar, resor, tjänster eller annan gåva från en annan person för att ge den personen en fördel i beslutsprocessen.
 • Representation och gåvor ska präglas av öppenhet, måttfullhet och alltid ha ett naturligt samband med affärsrelationen.

Vi stödjer och eftersträvar en rättvis konkurrens

 • Vi följer alla relevanta konkurrensregler och ingår aldrig olovliga konkurrensbegränsande avtal.
 • Vi tar inte politisk ställning och därför använder vi inte medel från Svensk Travsport till att stödja politiska partier.
 • Vi tar aktivt avstånd från fusk och dopning. Vi medverkar inte till att sprida rykten om misstänkt dopning och fusk, utan ser vi eller får vi vetskap om, misstänkt fusk eller dopning så lämnar vi de uppgifterna till Svensk Travsport via en personlig kontakt eller genom visselblåsarsystemet.

Vi respekterar konfidentiell information och personuppgifter

 • Vi sprider inte eller missbrukar konfidentiell information.
 • Vi respekterar personuppgifter och hanterar dessa varsamt och i enlighet med gällande lagar och regler inom ramen för Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vårt sätt att bidra till ett mer hållbart samhälle med miljöansvar

Vi värnar om en hållbar travsport, där både människor och hästar mår bra tillsammans. Vi arbetar kontinuerligt för att minska verksamhetens miljöpåverkan och att skapa en attraktiv och säkert sport för alla. Detta gör vi för att travsporten är en stor drivkraft i hela hästnäringen. Travsporten är därmed en viktig samhällsaktör med möjlighet att påverka till ett mer hållbart samhälle.

Vi värnar om klimat och miljö och arbetar kontinuerligt för att minska verksamhetens miljöpåverkan med bibehållen hög hästvälfärd

 • Vi tar initiativ till en ökad förståelse och kunskap om miljö och klimatfrågor inom alla delar av vår verksamhet.
 • Vi arbetar aktivt för att minska energi- och bränsleförbrukningen och reducera utsläpp av växthusgaser (CO2e) från travsporten.
 • Vi är öppna för att undersöka möjligheter – och hitta samarbetspartners - som driver utvecklingen av miljövänlig teknologi till fördel för sporten.
 • Vi begränsar travsportens bidrag till övergödning genom ansvarsfull hantering av gödsel och avfall.
 • Vi arbetar aktivt för att hushålla med land- och vattenresurser, bland annat genom att söka stöd och kunskap om vattenhushållning och olika lösningar som säkerställer hästvälfärden på travbanorna.
 • Vi delar med oss av kunskap och inspirerar med goda exempel från olika initiativ som tas på landets travbanor.

Vi arbetar aktivt med fler hållbarhetsfrågor

 • Vi arbetar för att bidra till ett mer hållbart samhälle och tar fram riktlinjer och utbildar inom alla delar av vår verksamhet.
 • Vi arbetar aktivt för att utveckla hållbara tävlingsdagar med ett helhetsperspektiv; schysst och säkert för människor, hästar och miljö.
 • Vi väljer i möjligaste mån det mest miljövänliga transportslaget vid resor i tjänsten.
 • Vi är öppna för att hitta förebilder och goda exempel på miljö- och klimatsmarta åtgärder och lösningar inom andra branscher som också kan användas inom travsporten.


kundtjanst@travsport.se