Kommuniké Svensk Travsports bokslut 2019

Förra året innebar ett år i stor förändring för Svensk Travsport. Omregleringen av spelmarknaden skapade en helt ny värld för travsporten och det innebar stor påverkan på de ekonomiska flödena. Efter att i stort sett fungerat likadant i över fyrtio år ritades nu kartan om helt. Svensk Travsport presenterar idag sitt bokslut för verksamhetsåret 2019.


Genomgripande förändringar i hela verksamheten

I och med omregleringen av spelmarknaden så har Svensk Travsports (ST) verksamhet, affärsmodell och ansvar förändrats. I syfte att tydliggöra verksamheternas art så har tävlingsverksamheten överförts till Svensk Travsport AB (STAB) och därmed bedriver Svensk Travsport endast ideell verksamhet.

STAB har därför sedan övergången till 2019 övertagit det ekonomiska och praktiska ansvaret för ersättningar och utbetalningar till hästägare, uppfödare och andra aktiva men även för ersättningar till travsällskapen för genomförandet av travtävlingar.

Som ett resultat av omregleringen och den nödvändiga separationen från ATG så sker numer alla mellanhavanden mellan ST/STAB och ATG på kommersiella villkor. Ett resultat av separationen och konkurrenslagstiftningen är att STAB byggt upp en egen IT-verksamhet som kan hantera möjlig leverans av sportdata till andra spelbolag än ATG. Detta har möjliggjorts bland annat genom förvärv av Hästsportsystemet från ATG. Produktion av rörligt bildmaterial för leverans till spelbolag (under 2019 endast ATG) sker med Kanal 75 som leverantör med uppdrag från STAB.

ST har genom avtal med svenska staten övertagit det finansieringsansvar som ATG tidigare hade för Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

Finansieringen av travsporten har under 2019 förändrats till att STAB erhåller, på kommersiella villkor, ersättning från ATG för sportdata och andra immateriella rättigheter samt sponsring.  Därtill har ST erhållit koncernbidrag. Då koncernbidraget utbetalts efter räkenskapsårets utgång så har verksamheten löpande finansierats med lån från ATG, som sedan till större del amorterats med koncernbidraget.

Koncernen uppvisar ett stort negativt resultat

Svensk Travsports aktieinnehav i ATG berättigar till koncernbidrag men däremot inte bestämmande inflytande i ATG:s styrelse och därmed redovisas ATG som ett intressebolag istället för dotterbolag. I koncernredovisningen ingår ATG som en resultatandel och således inte i koncernens omsättning.

Svensk Travsport koncernens resultaträkningar i korthet (miljoner kronor).

Koncernen

  2019 2018
Nettoomsättning 777,6 475,7
Rörelseresultat    -387,0  -217,1
Finansiella poster -11,2  -1,3
Årets resultat  -399,1 -219,1

Koncernens omsättning har under 2019 ökat med cirka 302 miljoner kronor vilket beror på övergången till primärt kommersiella och marknadsmässiga avtal mellan STAB, ATG och travsällskap. Årets resultat visar en minskning med 180 miljoner kronor jämfört 2018.

Besparingar ska bidra till ekonomi i balans under 2020

Till följd av att koncernen redovisar ett stort underskott har Svensk Travsport beslutat om en budget i balans för år 2020. Det innebär ungefär 80 miljoner kronor i sänkt kostnadsmassa under 2020 samt ett förväntat högre koncernbidrag från ATG. Sänkningen av kostnadsmassan uppnås genom att effektiviseringar genomförts på sportkontoret, projekt omprioriteras samt att prismedelsbudgeten minskas med 50 miljoner kronor, motsvarande fem procent.

Finansieringen av travsporten fortsätter under 2020 enligt samma modell som under 2019 vilket innebär att koncernens negativa resultat inte påverkar ST och STABs likvida position och betalningsförmåga.

Det negativa resultatet har resulterat i ett negativt eget kapital för ST. Dock förväntas det egna kapitalet vara återställt inom en femårsperiod med bedömning av förväntade överskott.

En stor osäkerhetsfaktor för 2020 är självklart spridningen av det nya coronaviruset och dess effekter på samhället. I nuläget är det svårt att uttala sig om hur detta kommer att påverka ekonomin för koncernen och för travsporten som helhet.

Hela bokslutet finns i rutan nedan.

Frågor och svar om bokslutet 2019

Hur går Svensk Travsport ekonomiskt?
Det har varit ett extremt annorlunda år som utvecklat sig både förväntat och på sätt som vi inte kunnat förutse. Det var egentligen ingen som visste hur en omreglerad spelmarknad skulle se ut och exakt hur komplicerad vår separation från ATG skulle vara. Spelmarknaden har gått ner i sin helhet när många spådde att den skulle gå upp, men vårt dotterbolag har i konkurrensen klarat sig bra och ökat sina marknadsandelar. Men även om många saker pekar i en positiv riktning så är koncernens kostnadsstruktur annorlunda och omregleringen har inneburit investeringar på många håll. Vi har lärt oss massor under året och vi behöver nu börja ta ett långsiktigt ansvar för travsportens ekonomi.

Vad har förändrats sedan omregleringen 2019?
Svensk Travsports verksamhet, affärsmodell och ansvar har förändrats i grunden. Och alla har på något sätt påverkat vår ekonomi. Några av de viktigaste förändringarna är:

  • Svensk Travsport har startat bolaget Svensk Travsport AB (STAB) och fört över all tävlingsverksamhet dit.
  • STAB har därmed också både det ekonomiska och praktiska ansvaret för ersättningar och utbetalningar till hästägare, uppfödare och andra aktiva men även för ersättningar till travsällskapen för genomförandet av travtävlingar.
  • Alla mellanhavanden mellan ST/STAB och ATG sker numer på kommersiella villkor.
  • STAB har förvärvat Hästsportsystemet från ATG.
  • STAB har byggt upp en egen IT-verksamhet som kan hantera möjlig leverans av sportdata till andra spelbolag än ATG.
  • Produktionen av rörligt bildmaterial för leverans till spelbolag (under 2019 endast ATG) sker med Kanal 75 som leverantör med uppdrag från STAB.
  • ST har genom avtal med svenska staten övertagit det finansieringsansvar som ATG tidigare hade för Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

Hur kan Svensk Travsport gå så mycket back?
I korthet handlar det om främst två saker. Dels har spelmarknaden i sin helhet tappat vilket också påverkar ATG:s lönsamhet, dels har separationen från ATG inneburit en hel del omställningskostnader. Vissa omställningskostnader hade vi räknat med medan vissa blev större än beräknat.

Hur kan Svensk Travsport gå back när ATG går bra?
Det är glädjande och bra för travsporten att ATG lyckats ta marknadsandelar på den omreglerade spelmarknaden. Dock har separationen från ATG under 2019 inneburit en hel del omställningskostnader och även nya kostnader för Svensk Travsport. Vilket gör att Svensk Travsport som koncern visar ett negativt resultat för 2019. Det är självklart inte hållbart och planen är att så snabbt som möjligt återställa Svensk Travsports egna kapital.

Vad hände med de 500 miljonerna i skattelättnad som det talades om innan omregleringen?
Det var många spekulationer kring hur mycket ATG och travsporten skulle tjäna på en omreglerad spelmarknad och 500 msek var en väldigt positiv prognos där man inte räknat med alla konsekvenser av att ATG blivit ett "vanligt bolag" på en konkurrensutsatt marknad. Kassaflödet från ATG till oss blir rekordstort 2020 men lönsamheten har drabbats, dels av att hästspelet påverkades av den minskade marknaden, och dels har det uppstått nya kostnader som till viss del inte räknats med.

Kunde Svensk Travsport gjort något annorlunda för att inte hamna i den här ekonomiska situationen?
Det går alltid att se tillbaka och fundera över vissa vägval. Men faktum är att ingen riktigt visste hur den nya spelmarknaden skulle utvecklas eller exakt vilka konsekvenser separationen från ATG skulle få.

När kommer Svensk Travsport ha en ekonomi i balans?
Vi har en tydlig femårsplan med målet att återställa vårt eget kapital. För 2020 så har vi budgeterat för ett resultat i balans. Dock har vi fortsatt ett negativt eget kapital som vi nu har en plan för att åtgärda – framförallt genom ökade intäkter.