Personuppgifter hos Svensk Travsport

Vi på Svensk Travsport hanterar dina personuppgifter på ett sätt som värnar om din integritet. På de här sidorna beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in om dig, hur vi använder uppgifterna, dina rättigheter gentemot oss, och hur du kan utöva dem. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till kundtjanst@travsport.se


Uppdaterad: 2024-01-22, dokument nr 1/2024

Vi ber dig observera att vissa sidor på vår hemsida innehåller länkar till hemsidor som hanteras av tredje part. Dessa hemsidor har egna integritetspolicyer och Svensk Travsport är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras informationsrutiner.

Vad är personuppgifter och vad innebär en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kopplad till dig som individ. Exempel på direkta personuppgifter som vi behandlar är identitetsuppgifter (namn, personnummer), kontaktuppgifter (adress, e-postadress, telefonnummer), bild- och ljudmaterial. Indirekta personuppgifter kan vara Hästuppgifter (information om häst du äger, tränar eller rider/kör) samt tävlingsuppgifter (lopp, bana, placering) från tävling där du eller häst du tränar eller äger deltar.

En behandling omfattar varje åtgärd eller kombination av åtgärder som vi gör med dina personuppgifter, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, utlämning, avidentifiering eller radering.

För att underlätta läsningen, och för att undvika upprepningar, använder vi oss av samlingsbegrepp (börjar med stor bokstav) för exempelvis vissa kategorier av registrerade och personuppgifter. Samlingsbegreppen hittar du längst ner denna policy.

Vem är ansvarig för behandlingen?

Svensk Travsport, vilket innebär antingen Svensk Travsport Ideell förening (ST), med org.nr 802003-5575 eller Svensk Travsport AB (STAB), med org.nr 556945-5354, ansvarar för att hantera dina personuppgifter på ett säkert och korrekt sätt. Vilken behandling av personuppgifter det rör sig om kommer att avgöra om det är ST eller STAB som är personuppgiftsansvarig. För vissa behandlingar föreligger ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan ST och STAB.

Varifrån samlar vi in och hur behandlar vi dina personuppgifter?

Från dig själv – Vi hämtar personuppgifter direkt från dig genom att du delar dem med oss samt genom dina interaktioner med oss – exempelvis när du skapar ett konto, anmäler dig till ett evenemang, köper en produkt, kontaktar oss för kundservice, ansöker om licens, registrerar sig som aktiv eller ingår i avtal med oss (t.ex. anställning, projekt, leveranser eller konsult).

Vi samlar in en del av personuppgifterna genom att registrera hur du interagerar med vår hemsida, exempelvis genom användning av teknik som cookies. För en närmare beskrivning för vår användning av cookies hänvisas till vår cookiepolicy, som du hittar här.

Från tredje part – vi samlar även in personuppgifter från tredje part. Exempel på tredjepartskällor är SPAR, Bolagsverket, Skatteverket, Försäkringskassan, andra trav- och galopporganisationer och Travsällskapen samt partners vi samarbetar med för att arrangera event.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook, YouTube och Twitter) kan Svensk Travsport komma att ta emot information du delar med allmänheten rörande din profil samt dina interaktioner på tredjepartsplattformen.

Från en Användare – Användare av våra tjänster kan komma att lämna personuppgifter om dig exempelvis i syfte att anmäla din häst till tävling, dig som kusk/ryttare eller tränare till en tävling, eller för att skapa en faktura till dig genom vårt tränardebiteringssystem.

Undantag från personuppgiftslagen

Vissa tävlingar och event spelas in för att sändas i tv och på webben. Behandlingar för detta ändamål är undantagna från dataskyddsförordningens regler enligt 1 kap. 7 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

För vilka syften använder vi dina personuppgifter?

Vi använder personuppgifter för att bedriva vår verksamhet och leverera de produkter och tjänster vi tillhandahåller för att leda, organisera och utveckla travsporten samt för att utföra Svensk Travsports myndighetsuppdrag som registerförande förening för travhästar. Vi använder även informationen för att skapa en bättre upplevelse vid besök av digitala kanaler samt för att informera dig om ditt konto och våra tjänster. Dessutom använder vi personuppgifter för marknadsföringsaktiviteter och vidareförsäljning av produkter till spelbolag eller annat bolag eller organisation till nytta för svensk travsport. Vi använder personuppgifter också för att fullgöra anställningsavtal och konsultavtal, för att fullgöra rättsliga förpliktelser samt kunna bedriva vår verksamhet, t.ex. för aktiviteter som HR, administration, tillhandahålla it-system, interaktion mellan anställda eller interaktion med externa intressenter.

Denna integritetspolicy beskriver vems personuppgifter vi behandlar, ändamålen med behandlingarna, med stöd av vilken laglig grund vi behandlar dem samt kategorierna av personuppgifter som behandlas. I de fall vi nedan anger att vi behandlar personnummer, sker detta endast med ditt samtycke, om det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen eller på grund av vikten av en säker identifiering.

Administration och utfärdande av hästpass

Svensk Travsport har av Jordbruksverket erkänts som avelsorganisation samt bemyndigats att utfärda hästpass för kall- och varmblodstravare. Svensk Travsport behandlar därmed dina personuppgifter i syfte att administrera och utfärda hästpass.

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Uppfödare

Ägare/Delägare

 

§  Demografiska uppgifter

§  Hästpass

§  Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)

§  Kontaktuppgifter

Myndighetsutövning
Behandlingen är nödvändig som ett led i Svensk Travsports myndighetsutövning.

Rättslig förpliktelse
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser, exempelvis enligt EU:s hästpassförordning (2015/262).

Behandlingstid: Svensk Travsport sparar dina personuppgifter i minst 35 år i enlighet med artikel 38.2 hästpassförordningen.

Hantering av avel och stambok

Svensk Travsport är av Jordbruksverket godkänd stamboks- och registerförande förening för travhästar och behandlar personuppgifter i syfte att föra stambok över travhästar, t.ex. för identifiering av hästar, fölregistrering, ägarskiften, avelsvärdering samt hantering av språngrullor och betäckningsbevis.   Personuppgifterna kan även behandlas av travsportens nämnder. Behandlingen är nödvändig för att utföra uppdraget som registerförande avelsorganisation för varm- och kallblodiga travhästar samt för att tillhandahålla en möjlighet till överprövning .

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Hingsthållare 

Hästhållare

Identifierare

Uppfödare

Ägare/Delägare

 

§  Demografiska uppgifter

§  Hästpass

§  Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)

§  Kontaktuppgifter

 

Allmänt intresse
Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, nämligen att föra stambok. Lagstöd finns i EU:s avelsförordning (2016/1012).

Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för att utföra uppdraget som registerförande avelsorganisation.

Behandlingstid: Personuppgifter sparas i minst 35 år i enlighet med hästpassförordningen.

Arbete för hästvälfärd och bansäkerhet inom travsporten

Svensk Travsport behandlar personuppgifter i syfte att arbeta för hästvälfärd inom travsporten, t.ex. för djurskydd, smittskydd och medicinering/antidopning, genom administration och uppföljning av camp- och stallbackskontroller, övervakningsstall och oanmälda riktade kontroller samt dopningsprovtagning i träning och tävling av häst. Arbetet är nödvändigt med anledning av krav som ställs upp i bl.a. djurskyddslagen, djurskyddsförordningen, Jordbruksverkets föreskrifter om hästhållning och Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur.

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Hingsthållare

Kusk/Ryttare/Tränare

Uppfödare

Veterinär

Ägare/Delägare

Funktionär

Hästhållare

 

§  Banuppgifter

§  Bild- och ljudmaterial

§  Hästpass

§  Identitetsuppgifter

§  Kontaktuppgifter

§  Uppgifter om överträdelser

§  Anställningsuppgifter

§  Licensuppgifter

§  Loppinformation

§  Roll

§  Tävlingsresultat

Avtal
Behandlingen är nödvändig för att vi och du ska kunna uppfylla Svensk Travsports olika reglementen, inklusive Tävlingsreglementet och Antidopningsreglementet, i vilka krav som speglar dem i ovan nämnda rättsliga regleringar ställs upp som måste uppfyllas inom travsporten.

Berättigat intresse
Vi behandlar uppgifter om vilka veterinärer som har behandlat en viss häst och när i kontrollsyfte och för att kunna följa upp frågor kring vilka behandling av hästen.

Behandlingstid: Dina personuppgifter bevaras under den tid är du äger eller tränar en häst i tävlingsbar ålder eller så länge som du själv deltar i travtävlingar samt under viss tid därefter. För Veterinärer så sparas uppgifter så länge du är aktiv som veterinär inom travsporten.

Alkohol- och drogtester 

Svensk Travsport utför alkohol- och drogtester inför tävlingar, i enlighet med Svensk Travsports Tävlingsreglemente och tillämplig lagstiftning. Svensk Travsport behandlar i och med det dina personuppgifter som ett led i sitt bedrivande av en säker tävlingsmiljö. Behandlingen utgör därmed ett giltigt undantag från förbudet att behandla särskilda kategorier av personuppgifter.

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Kusk/Ryttare

Funktionär

Tränare

Hästhållare

§  Hälsouppgifter

§  Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)

§  Kontaktuppgifter

Avtal
Enligt Svensk Travsports tävlingsreglemente är körsven/ryttare, tränare och annan som handhar häst samt tävlingsfunktionär efter beslut av måldomarnämnd skyldig att ställa sig till förfogande för alkoholtest, drogtest eller annan utredning om nykterhet, drogfrihet eller frihet från andra berusningsmedel.

Behandlingstid: Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som krävs för att uppfylla kraven som ställs i Svensk Travsports relevanta reglementen. Vid negativa resultat raderas särskilda kategorier av personuppgifter omedelbart. Vid positiva resultat behandlar vi de särskilda kategorierna av personuppgifter till dess lämplig följdåtgärd, med anledning av resultatet, har kunnat vidtas. Sådana följdåtgärder kan t.ex. omfatta en prövning i Svensk Travsports Ansvars- och Disciplinnämnd, Licenskommitté och Överdomstol.

Hantering av utredningsverksamheten och arbete för att genomföra travsportens sanktionssystem

Svensk Travsport behandlar personuppgifter i syfte att arbeta med utredningar gällande misstänkta händelser och överträdelser mot antidopning, djurskydd, mot policys och reglementen, svensk travsports uppförandekod eller andra saker som påverkar vår sports trovärdighet eller hästars välbefinnande.  Personuppgifterna kan även behandlas av travsportens nämnder, kommittéer och domstol och material och beslut kan komma att publiceras i sociala medier, på Svensk Travsports hemsida och i Svensk Travsports sportapp. Personuppgifterna i dessa fall behandlas med stöd av avtal och i tillämpliga fall med stöd av ett berättigat intresse.

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Hingsthållare

Kusk/Ryttare/Tränare

Uppfödare

Veterinär

Ägare/Delägare

Funktionär

Hästhållare

Uppgiftslämnare

Sakkunnig

 

§  Banuppgifter

§  Bild- och ljudmaterial

§  Hästpass

§  Identitetsuppgifter

§  Kontaktuppgifter

§  Uppgifter om överträdelser

§  Anställningsuppgifter

§  Licensuppgifter

§  Loppinformation

§  Roll

§  Tävlingsresultat

Avtal
Behandlingen är nödvändig för att visa att ett frångående av reglering i policys och reglementen och/eller uppförandekod har skett i ett avtalsförhållande mellan den registrerade och Svensk Travsport.

Berättigat intresse
Uppgifter om registrerade som inte befinner sig i ett avtalsförhållande med Svensk Travsport behandlas med stöd av ett berättigat intresse hos Svensk Travsport. 

Behandlingstid: Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som krävs för att uppfylla kraven som ställs i Svensk Travsports relevanta reglementen, policys samt i lag.

Hantering av utbildningsverksamhet

Svensk Travsport behandlar dina personuppgifter i syfte att anordna och administrera utbildningsverksamhet du deltar i, t.ex. för att anordna licenskurser, funktionärsutbildningar och travskoleverksamhet.

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Deltagare

 

 

 

§  Banuppgifter

§  Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)

§  Kommunikation

§  Kompetensuppgifter

§  Kontaktuppgifter

§  Licensuppgifter

§  Matpreferenser

Avtal
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna anordna och genomföra sådana utbildningar som du har anmält dig till.

Behandlingstid: Dina personuppgifter bevaras som utgångspunkt från det att du anmäler dig till utbildningsverksamheten till dess utbildningen är genomförd. Dina uppgifter sparas i högst fem år i syfte att kunna verifiera att utbildningskrav har uppfyllts i samband med uttag av licens.

Eventuella uppgifter om matpreferenser raderas så snart som möjligt efter att aktiviteten genomförs.

Analys och uppföljning av verksamheten

Svensk Travsport behandlar dina personuppgifter i syfte följa upp Svensk Travsports verksamhet, t.ex. utbildningsaktiviteter, tävlingar, hästvälfärd och avel, samt för att utvärdera genomförda aktiviteter i syfte att utveckla och förbättra vår verksamhet och våra övriga aktiviteter.

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Deltagare

Kusk

Hingsthållare

Ryttare

Tränare

Uppfödare

Veterinär

Ägare/Delägare

§  Banuppgifter

§  Hästpass

§  Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)

§  Kommunikation

§  Kontaktuppgifter

§  Kompetensuppgifter

§  Licensuppgifter

§  Roll

§  Tävlingsresultat

Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för att utveckla och förbättra vår utbildningsverksamhet och våra övriga aktiviteter.

Behandlingstid: Dina personuppgifter bevaras under en tid om 12 månader efter genomförd utbildning eller aktivitet i syfte att följa upp deltagandet i utbildningen och utvärdera genomförda aktiviteter. Rapporter på en övergripande nivå, vilka inte innehåller personuppgifter, kommer att sparas tills vidare.

Hantering av licenser för tävlingsverksamhet inom travsporten

Du som tränar eller kör travhäst inom ramen för Svensk Travsport behöver en licens från Svensk Travsport för att få träna häst som tävlar eller själv delta i tävling på travlopp i Sverige. I samband med utfärdande av licenser, behandlar Svensk Travsport dina personuppgifter i syfte att fastställa din kompetens och bedöma din lämplighet som tränare och ryttare/kuskar. Exempel på behandlingar är utfärdande och förnyelse av licenser, registerföring över personer med aktiv licens för att träna och köra/rida travhästar samt säkerställande att licensinnehavare är hälsomässigt lämpliga att genomföra tävling.

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Kusk/Ryttare

Tränare

§  Anställningsuppgifter

§  Banuppgifter

§  Demografiska uppgifter

§  Dressuppgifter

§  Ekonomiska uppgifter

§  Företagsuppgifter

§  Hälsouppgifter

§  Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)

§  Kontaktuppgifter

§  Licensuppgifter

§  Tävlingsresultat

§  Uppgifter om överträdelser

Avtal
Behandlingen är nödvändig för att administrera din ansökan samt för att ställa ut licenser till behöriga personer.

Samtycke
Särskilda kategorier av personuppgifter, bl.a. hälsouppgifter som förekommer i läkarintyg, behandlas med stöd av ditt samtycke och endast för att genom läkarundersökning utreda om utövare befunnits lämpliga att köra i tävling.

Berättigat intresse
Uppgifter om registrerade som inte befinner sig i ett avtalsförhållande med Svensk Travsport behandlas med stöd av ett berättigat intresse hos Svensk Travsport.  

Behandlingstid: Licensen gäller fram till slutet av varje kalenderår och förnyas därefter med ett år i taget, om du väljer att göra så. Dina personuppgifter bevaras därför från det att din ansökan om licens inkommer till och under den tid som licensen gäller.

Hälsouppgifter behandlas enbart av Svensk Travsport i de fall då du som ansöker är över 70 år. I sådana fall sparas uppgifterna under ett års tid, dvs. under licensens giltighetstid.

Verifiering av utbildningskrav i samband med uttag av licens

Svensk Travsport behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna verifiera att utbildningskrav har uppfyllts i samband med uttag av ny licens samt vid ansökan om förnyelse eller återupptagande av licens.

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Kusk/Ryttare

Tränare

§  Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)

§  Kontaktuppgifter

§  Licensuppgifter

Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna bedöma och verifiera att du har uppfyllt utbildningskraven i samband med uttag eller förnyelse av licens.

Behandlingstid: Dina personuppgifter bevaras under en tid om högst fem år efter genomgången tränarlicensutbildning i syfte att kunna verifiera att utbildningskrav har uppfyllts i samband med uttag eller förnyelse av licens.

Hantering av startanmälningar och genomförande av travtävlingar

Svensk Travsport behandlar personuppgifter i syfte att hantera startanmälningar i olika kanaler, t.ex. för att hantera anmälan av hästar till lopp, erbjuda startanmälanslinjen och önskemål om kusk/ryttare. Därefter behandlar Svensk Travsport personuppgifter i syfte att genomföra travtävlingarna, genom att skapa en tävlingskalender samt skapa start- och resultatlistor med detaljer kring exempelvis datum, banor, kusk/ryttare samt resultat.

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Kusk/Ryttare

Tränare

Uppfödare

Ägare/Delägare

§  Banuppgifter

§  Bild- och ljudmaterial

§  Demografiska uppgifter

§  Dressuppgifter

§  Ekonomiska uppgifter

§  Hästpass

§  Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)

§  Kommunikation

§  Kontaktuppgifter

§  Kontouppgifter

§  Licensuppgifter

§  Loppinformation

§  Roll

§  Tävlingsresultat

Avtal
Behandlingen är nödvändig för att Svensk Travsport ska kunna administrera din startanmälan och därefter kunna genomföra travtävlingar som du anmält dig till och deltar i.

Behandlingstid:

Dina personuppgifter behandlas från sju veckor innan loppets start och ett år efter loppets genomförande, i syfte att hantera eventuella förändringar i resultat med anledning av exempelvis dopning av hästar.

I de fall du genomfört startanmälan genom vår kundtjänst så sparar vi inspelade samtal upptill en (1) månad.

Genomförande av event och andra tävlingar

Svensk Travsport behandlar personuppgifter i syfte att genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event, t.ex. vid tv-sändning och inspelning eller för att höja publikupplevelsen på travbanorna genom att kommunicera innan och efter med deltagare i tävling eller event, insamlande av matpreferenser om mat ingår i eventet, val av vinnare i tävlingen och förmedling av eventuella vinster.

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Deltagare

 

 

§  Bild- och ljudmaterial

§  Identitetsuppgifter

§  Kontaktuppgifter

§  Kommunikation

§  Matpreferenser

§  Roll

Avtal
Genom att lösa biljett eller årskort till tävling eller event ingår att dina personuppgifter kan komma att förekomma på inspelat material även för andra ändamål än tv- eller webbsändning.

Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för att hantera ditt deltagande i tävlingar och event.

Behandlingstid: Dina personuppgifter bevaras inför och under eventet och tävlingen, samt för en tid om 12 månader räknat från tidpunkten för eventets eller tävlingens genomförande med syftet att följa upp deltagandet och utvärdera eventet eller tävlingen, samt för planering av eventuella framtida event eller tävlingar. Bild- och ljudmaterial kan komma att sparas under en längre tid se nedan i punkt ”Hantering av företagsarkiv för dokumentation av travsportens historia” och för de syften som anges i inledningen av denna policy.

Matpreferenser sparas endast från insamlandet till dess att eventet är genomfört.

Kommunikation kring och marknadsföring av travtävlingar och Svensk Travsports verksamhet

Svensk Travsport behandlar dina personuppgifter i syfte att nå ut med information och marknadsföring om tävlingar till intresserade. Svensk Travsport behandlar också dina personuppgifter i syfte att kommunicera information om Svensk Travsports verksamhet och våra tjänster, i syfte att främja travsporten och göra den attraktiv för alla. Marknadsföring och kommunikation sker bl.a. i digitala kanaler och genom sms samt e-post och anpassas efter vad vi tror att du vill ha för information, t.ex. baserat på vilken typ av häst du äger.

Om du inte längre vill motta marknadsföring från oss så kan du kontakta vår kundservice på kontaktuppgifterna längst ner.

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Mottagare

 

 

§  Hästpass

§  Identitetsuppgifter

§  Kontaktuppgifter

§  Roll

Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för att kommunicera information om och marknadsföra travtävlingar och Svensk Travsports verksamhet.

 

Behandlingstid: Dina personuppgifter behandlas i detta syfte under tiden du är aktiv inom travsport samt under en tid om 12 månader därefter i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse att vinna tillbaka dig som aktiv. Om du väljer att inte längre motta marknadsföring kommer vi upphöra med behandlingen.

Informations- och marknadsföringsmaterial

Svensk Travsport behandlar dina personuppgifter i material som ska användas för att nå ut med information och marknadsföring om tävlingar till intresserade, samt för att kommunicera information om Svensk Travsports verksamhet och tjänster. Du som aktiv kan förekomma i material som Svensk Travsport använder för att kommunicera kring och marknadsföra travtävlingar, exempelvis genom att tillgängliggöra tävlingskalendrar, start- och resultatlistor, statistik om lopp och hästar, samt kommunicera kring vilka förutsättningar som finns på banorna.

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Deltagare

Hingsthållare

Kusk/Ryttare

Tränare

Uppfödare

Ägare/Delägare

 

 

§  Banuppgifter

§  Bild- och ljudmaterial

§  Demografiska uppgifter

§  Dressuppgifter

§  Hästpass

§  Identitetsuppgifter

§  Loppinformation

§  Redaktionellt material

§  Roll

§  Tävlingsresultat

Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för att Svensk Travsport ska kunna producera relevant informations- och marknadsföringsmaterial.

Behandlingstid: Dina personuppgifter behandlas i detta syfte under tiden du är aktiv inom travsport och under en tid om 12 månader därefter. Dina personuppgifter kan efter den tiden även figurera i redan publicerat material.

Underlätta och förbättra hästsportens funktion och gemenskap

Svensk Travsport kan dela kontaktuppgifter för och med hingsthållare, uppfödare, tränare och kuskar samt ägare och delägare. Syftet är att underlätta och förbättra hästsportens funktion och gemenskap.

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Hingsthållare

Kusk/Ryttare

Tränare

Uppfödare

Ägare/Delägare

§  Kontaktuppgifter

Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för att Svensk Travsport ska underlätta och förbättra hästsportens funktion och gemenskap

Behandlingstid: Dina personuppgifter behandlas i detta syfte under tiden du är aktiv inom travsport och under en tid om 12 månader därefter.

Hantering av företagsarkiv för dokumentation av travsportens historia 

Svensk Travsport vidarebehandlar personuppgifter, som redan samlats in för olika berättigade ändamål i enlighet med den här integritetspolicyn, för arkivändamål av allmänt intresse. Syftet är att dokumentera travsporten t.ex. genom statistik, fotografering av travlopp och prisutdelningar samt genom ljud- och bildupptagningar av travlopp.

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Deltagare

Hingsthållare

Hästskötare

Kusk/Ryttare

Sponsorer

Tränare

Uppfödare

Ägare/Delägare

§  Bild- och ljudmaterial

§  Dressuppgifter

§  Hästpass

§  Identitetsuppgifter

§  Kommunikation

§  Kontaktuppgifter

§  Licensuppgifter

§  Loppinformation

§  Redaktionellt innehåll

§  Roll

§  Tävlingsresultat

Svensk Travsport behandlar alla personuppgifter som förekommer i företagsarkivet med stöd av samma rättsliga grund som användes när uppgifterna samlades in. När personuppgifter vidarebehandlas för arkivändamål krävs inte någon annan separat rättslig grund än den med stöd av vilken insamlingen av personuppgifter medgavs.

Behandlingstid: Dina personuppgifter behandlas tills vidare i detta syfte.

Tillhandahållande av tjänster i digitala kanaler

Svensk Travsport samlar in information om dina personuppgifter för du ska kunna logga in i och använda våra digitala tjänster, exempelvis genom www.travsport.se.

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Användare

§  Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)

§  Kontaktuppgifter

Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för att ge dig tillgång till olika tjänster i våra digitala kanaler.

Behandlingstid: Personuppgifterna behandlas tills vidare.

Utvärdering och uppföljning av användningen av digitala kanaler

Svensk Travsport samlar in dina personuppgifter för att utvärdera och följa upp användningen av digitala kanaler, med hjälp av t.ex. svarstid för sidor, nedladdningsfel, IP-adress, webbläsarinställningar, operativsystem, plattform och skärmupplösning, nationella inställningar och språkinställningar. För mer information om vår hantering av personuppgifter som samlas in via cookies, vänligen se vår cookiepolicy.

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Användare

§  Användargenererade uppgifter

§  Identitetsuppgifter

§  Enhetsuppgifter

Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för att följa upp användningen av våra digitala kanaler.

Behandlingstid: Personuppgifterna bevaras från insamlandet och en tid om 14 månader därefter.

Hantering av köp av vara eller tjänst

Svensk Travsport behandlar personuppgifter i syfte att hantera köp av exempelvis produkter i vår webbshop eller tjänster i våra digitala kanaler. Vi behandlar exempelvis uppgifterna för att hantera din beställning, din betalning samt administration av leveransen av din vara.

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Kunder

§  Identitetsuppgifter

§  Ekonomiska uppgifter

§  Kontaktuppgifter

§  Kontoinformation

§  Köpinformation

§  Kortuppgifter

Avtal
Behandlingen är nödvändig för att Svensk Travsport ska uppfylla köpeavtalet med dig.

Behandlingstid: Personuppgifterna behandlas minst 7 år enligt bokföringslagstiftning.

Administration och hantering av upprättande tränardebitering

Svensk Travsport behandlar personuppgifter i syfte att tillhandahålla vår digitala tjänst för tränardebitering. Vi behandlar uppgifter som är nödvändiga för att köpa fordringen av dig som Tränare, skapa fakturor samt därefter driva in fordringen från berörd gäldenär och beställare av tjänsten.

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Tränare

Beställare av tränartjänsten

 

 

§  Identitetsuppgifter

§  Ekonomiska uppgifter

§  Kontaktuppgifter

§  Kontoinformation

§  Köpinformation

§  Kortuppgifter

Avtal
Behandlingen är nödvändig för att Svensk Travsport ska uppfylla köpeavtalet med dig.

Behandlingstid: Personuppgifterna behandlas minst 7 år enligt bokföringslagstiftning.

Hantering av förfrågningar

Svensk Travsport behandlar personuppgifter i syfte att hantera kundtjänstärenden, t.ex. för att kommunicera med dig och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst eller i andra digitala kanaler (inklusive sociala medier) och utreda klagomål och supportärenden. Vissa samtal kan komma att spelas in i syfte att utbilda personal eller i bevissyfte vid hot mot personal.

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Den som hör av sig till kundtjänst samt uppgifter om eventuella andra personer som framkommer i kundtjänstärendet

§  Bild- och ljudmaterial

§  Identitetsuppgifter

§  Kontaktuppgifter

§  Kommunikation

Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för att hantera förfrågningar och kundtjänstärenden.

Samtycke
Vissa kategorier av personuppgifter kan komma att behandlas med stöd av ditt samtycke och då endast i utbildningssyfte av vår personal för att förbättra vår kundservice.

Berättigat intresse vid hot
Inspelning och bevarande av personuppgiftsinformation kan komma att ske under ett samtal då det är nödvändigt för att främja en god arbetsmiljö för vår personal och uppdragstagare och säkerställa vår personals och uppdragstagares säkerhet samt i bevissyfte. I händelse av en sådan situation uppstår ska den registrerade upplysas om att samtalet kommer att spelas in.  

Behandlingstid: Personuppgifterna bevaras tills vidare. Inspelade samtal bevaras under en (1) månad.

Omvärldsbevakning

Svensk Travsport behandlar personuppgifter i syfte att kommunicera och informera, t.ex. för att stödja travsporten i marknads-, idrotts- och näringspolitiska frågor genom att samla in kontaktinformation och skicka månadsbrev, artiklar och pressutskick, samt bjuda in till event.

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Mottagare

 

§  Bild- och ljudmaterial

§  Identitetsuppgifter

§  Kontaktuppgifter

§  Kommunikation

Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för att informera om travsporten.

Behandlingstid: Personuppgifterna bevaras tills du meddelar att du inte längre vill motta sådan kommunikation.

Utrednings- och säkerhetsskäl

Svensk Travsport behandlar dina uppgifter i förekommande fall av utrednings- och säkerhetsskäl, t.ex. för att hantera in- och utpasseringar, besöksmottagning, åtkomst och behörighetshantering till it-resurser samt loggning för att uppfylla säkerhetskrav på spårbarhet.

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Samtliga registrerade, i förekommande fall

 

§ Samtliga kategorier av personuppgifter, i förekommande fall

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att upptäcka eventuella intrång och därmed kunna vidta lämpliga åtgärder mot t.ex. olaga dataintrång och ekonomiska bedrägerier, samt att hålla våra lokaler säkra mot fysiska intrång.

Avtal
Anställnings- eller uppdragsavtal med konsulter och andra avtalsparter

Behandlingstid: För att utfärda passer- och säkerhetskort behandlas dina personuppgifter under tiden du har uppdrag hos oss och för en tid om en (1) månad därefter av tek­niska skäl.

För utpasseringskontroller och besöksmottagning bevaras dina personuppgifter för en tid om en (1) månad räknat från tidpunkten för kontrollen eller besöket.

Logginformation i samma syfte bevaras under en period om 13 månader från tidpunkten för logghändelsen.

Hantering, utveckling och skydd av våra system och tjänster

Svensk Travsport behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster, t.ex. för att felsöka, logga, utveckla, kvalitetssäkra och förbättra våra system och tjänster.

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Samtliga ovan nämnda registrerade, i förekommande fall

 

§  Bild- och ljudmaterial

§  Identitetsuppgifter

§  Kontaktuppgifter

§  Kommunikation

Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster.

Behandlingstid: Personuppgifterna bevaras så länge det krävs för att uppfylla syftet med ovan givna ändamål, men inte längre än nödvändigt. 

Personuppgifter i loggar bevaras i felsöknings- och incidenthanteringssyfte under en tid om 3 månader.

Hantering för att administrera anställning, uppdrag och liknande samarbeten

STAB behandlar dina personuppgifter i syfte att administrera anställning och avslut av personal och   uppdragstagare inklusive att administrera ersättningar, förmåner, tjänsteresor.

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Anställda

Uppdragstagare

§  Anställningsuppgifter

§  Bild- och ljudmaterial

§ Demografiska uppgifter

§ Ekonomiska uppgifter

§ Hälsouppgifter

§  Identitetsuppgifter

§  Kommunikation

§ Kompetensuppgifter

§  Kontaktuppgifter

§ Kontouppgift

§ Matpreferenser 

Avtal
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra anställningsavtal eller uppdragsavtal med dig.

Rättslig förpliktelse
Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter enligt lag och annan författning såsom arbetsrättslig lagstiftning, kollektivavtal, bokföringsskyldighet och redovisningsskyldighet.

Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av hantering av kompetensutvecklling och tjänsteresor.

Behandlingstid: Personuppgifterna bevaras under avtalsförhållandet och för en tid om ett år därefter för att avsluta konton och på din förfrågan kunna lämna referenser.  Vad gäller Svensk Travsports skyldigheter enligt bokföringslagen sparas uppgifter i 7 år.

Hantering för att möjliggöra utförande av verksamhetens uppgifter och ansvar

STAB behandlar dina personuppgifter i syfte att möjliggöra kommunikation mellan anställda, uppdragstagare, kunder och intressenter, styra identitets- och åtkomsthantering till IT-system och säkerställa skydd av information, inklusive personuppgifter, t.ex. för att övervaka efterlevnad av interna policys och riktlinjer, genomföra och dokumentera utbildningar, utföra och dokumentera revisioner samt utveckla och förvalta processer.

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Anställda

Uppdragstagare

§ Enhetsuppgifter

§  Identitetsuppgifter

§  Kommunikation

§  Kontaktuppgifter

§ Logginformation

 

 

Avtal
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra anställningsavtal eller uppdragsavtal med dig.

Rättslig förpliktelse
Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter enligt lag och annan författning såsom arbetsrättslig lagstiftning, kollektivavtal, bokföringsskyldighet och redovisningsskyldighet.

Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av hantering av kompetensutvecklling och tjänsteresor.

 

Behandlingstid: Personuppgifterna bevaras under avtalsförhållandet och för en tid om ett år därefter för att hantera processen för avslut av anställning eller uppdrag. 

Hantering och uppfyllande av lag och annan författning, bemötande av rättsliga krav samt uppfyllande av bokföringsskyldighet

Svensk Travsport behandlar dina personuppgifter i syfte fullgöra sin skyldighet att följa lag och annan författning samt övriga rättsliga krav. Lag och annan författning inkluderar skyldigheten att följa arbetsrättslig lagstiftning, kollektivavtal, bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen samt, i förekommande fall, i syfte att hantera och bemöta rättsliga anspråk.

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Samtliga ovan nämnda registrerade, i förekommande fall

 

§  Ekonomiska uppgifter

§  För hantering och bemötande av rättsliga krav kan samtliga typer av personuppgifter förekomma, beroende av vad kravet/tvisten gäller.

 

Rättslig förpliktelse
Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter enligt lag och annan författning såsom arbetsrättslig lagstiftning, kollektivavtal och bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen.

Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för att hantera och bemöta rättsliga anspråk.

Behandlingstid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för att Svensk Travsport ska kunna ta tillvara sin rätt i en eventuell tvist. Vad gäller Svensk Travsports skyldigheter enligt bokföringslagen sparas uppgifter i 7 år.

Mottagare av personuppgifter och anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Vi överför till, eller delar dina personuppgifter med, utvalda mottagare om det är nödvändigt för ändamålet för vilket informationen har samlats in, till exempel för att tillhandahålla en produkt eller tjänst som du har köpt eller nyttjar.

Mottagare i form av personuppgiftsbiträden är företag och organisationer som behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Exempel på sådana företag är våra driftsleverantörer för IT-tjänster samt de företag vi anlitar för att anordna olika event. Dessa företag måste följa våra krav för säkerhet i form av tekniska och organisatoriska åtgärder i samband med behandlingen och är inte tillåtna att använda personuppgifterna för andra ändamål.

Vi överför även dina personuppgifter till företag eller myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvariga, det vill säga själva bestämmer ändamålet och medlen för behandlingen av personuppgifterna. När dina personuppgifter delas med företag eller myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvariga gäller deras integritetspolicy. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till mottagare utan att pröva vårt berättigade intresse att dela med oss av dem.

Vi delar dina personuppgifter med andra personuppgiftsansvariga i främst fyra grupper:

Medlemsföreningar och samarbetspartners

Vi lämnar identitets- och kontaktuppgifter till våra aktiva medlemsföreningar och samarbetspartners så att de kan marknadsföra sina tjänster och produkter till dig. Om du inte vill att vi delar med oss av dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss. Se kontaktuppgifter nedan.

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Hingsthållare

Kusk/Ryttare

Tränare

Uppfödare

Ägare/Delägare

§  Bild- och ljudmaterial

§  Identitetsuppgifter

§  Kontaktuppgifter

§  Roll

 

Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för att vi och våra medlemsföringar samt samarbetspartners ska kunna kommunicera med och lämna erbjudande till dig.

Andra trav- och galopporganisationer

Vi lämnar personuppgifter till andra trav- och galopporganisationer, inom och utom Sverige, för avelsändamål, för att de ska kunna arrangera trav- och galopptävlingar, för träning eller medverkan i trav- och galopptävlingar, för verkställighet av påföljd samt för att kommunicera kring och marknadsföra sådana tävlingar där du eller den häst du äger eller tränar ska delta.

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Tränare

Hingsthållare

Kusk

Uppfödare

Ägare/Delägare

§  Banuppgifter

§  Demografiska uppgifter

§  Hästpass

§  Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)

§  Kommunikation

§  Kontaktuppgifter

§  Loppinformation

§  Roll

§  Anmälningsförhinder

§  Tävlingsresultat

Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för att andra trav- och galopporganisationer ska kunna arrangera trav- och galopptävlingar där du eller den häst du äger eller tränar ska delta samt för avelsändamål.

Myndigheter och arbetsorganisationer

Vi överför regelbundet uppgifter till Jordbruksverket för att det ska kunna upprätthålla den centrala hästdatabasen, till länsstyrelser i arbetet med hästvälfärd samt i förekommande fall till Polismyndigheten, för det fall misstanke om brott skulle uppstå.

Vi kan även komma att dela uppgifter med Bolagsverket, Skatteverket, Försäkringskassan samt andra myndigheter eller arbetsorganisationer för att hantera sjukfrånvaro, föräldraledighet, lämna kontrolluppgifter, anställningsskydd och medbestämmande.

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Tränare

Hingsthållare

Kusk/Ryttare

Uppfödare

Ägare/Delägare

Anställd

Uppdragstagare

 

§  Banuppgifter

§  Bild- och ljudmaterial

§  Hästpass

§  Identitetsuppgifter

§  Kontaktuppgifter

§  Uppgifter om överträdelser

§ Anställningsuppgifter

§ Ekonomiska uppgifter

§ Kompetensuppgifter

Annan nödvändig information om vi är skyldiga en­ligt lag att göra det.

Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att arbeta för hästvälfärd och säkerhet inom travet samt för att upprätthålla den centrala hästdatabasen.

Rättslig skyldighet
Behandlingen är nöd­vändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter av att bidra till en pågående brottsut­redning på begä­ran.

Hantera ärenden som rör anställda och uppdragstagare för beskattning, sjukförsäkring, föräldraförsäkring, anställningsskydd och medbestämmande.

Sportdatakunder

Travbanor, intresseföreningar, branschtidningar och liknande har möjlighet ta del av Sportdata från Svensk Travsport. Sportdatan används bland annat för att kommunicera kring travtävlingar genom t.ex. start- och resultatlistor, resultat för egna hästar, erbjuda tipstjänster samt för att erbjuda avelsmatchningstjänster.

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Kusk/Ryttare

Hingsthållare

Tränare

Uppfödare

Ägare/Delägare

 

§  Anställningsuppgifter

§  Bild-och ljudmaterial

§  Identitetsuppgifter

§  Banuppgifter

§  Kontaktuppgifter

§  Demografiska uppgifter

§  Dressuppgifter

§  Hästpass

§  Hästuppgifter

§  Licensuppgifter

§  Loppinformation

§  Tävlingsresultat

Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna sälja sportdata till våra kunder.

Spelbolagskunder

Vi säljer sportdata samt ljud- och bildmaterial till spelbolag som erhållit giltig licens av Spelinspektionen, i syfte att dessa ska kunna tillhandahålla och marknadsföra spel- och vadhållningsprodukter baserade på travtävlingar till svenska och utländska spelmarknader samt för att lyfta fram och synliggöra travsporten för allmänheten.

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Tränare

Kusk/Ryttare

Uppfödare

Ägare/Delägare

Deltagare

§  Identitetsuppgifter

§  Bild- och ljudmaterial

§  Banuppgifter

§  Kontaktuppgifter

§  Demografiska uppgifter

§  Dressuppgifter

§  Hästpass

§  Licensuppgifter

§  Loppinformation

§  Tävlingsresultat

§  Tävlingsuppgifter

Avtal
Enligt punkt 12 i Svensk Travsports allmänna bestämmelser.

Genom att lösa biljett eller årskort till tävling eller event ingår att dina personuppgifter kan komma att förekomma på inspelat material.

Berättigat intresse
Svensk Travsport bedömer att Svensk Travsports intresse att behandla personuppgifterna för detta syfte väger tyngre än den enskildes intresse av att inte få sina uppgifter behandlade.

Vid överföringen av dina personuppgifter enligt detta stycke blir spelbolaget självständigt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överförs. Vid sådan överföring ställer vi krav på mottagaren att dessa hanterar personuppgifterna i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vill du veta mer om vilka spelbolag som vi överfört dina personuppgifter till, är du välkommen att kontakta oss. Se kontaktuppgifter nedan.

Andra kunder

Vi kan komma att sälja ljud- och bildmaterial från tävlingar eller event till utomstående aktörer i syfte att dessa ska kunna tillhandahålla rörliga bilder och ljud från tävlingar eller event samt för att lyfta fram och synliggöra travsporten för allmänheten.

Registrerade

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Tränare

Kusk/Ryttare

Uppfödare

Ägare/Delägare

Deltagare

§  Bild- och ljudmaterial

Avtal

Enligt punkt 12 i Svensk Travsports allmänna bestämmelser.

Genom att lösa biljett eller årskort till tävling eller event ingår att dina personuppgifter kan komma att förekomma på inspelat material.

Berättigat intresse
Svensk Travsport bedömer att Svensk Travsports intresse att behandla personuppgifterna för detta syfte väger tyngre än den enskildes intresse av att inte få sina uppgifter behandlade.

Vid överföringen av dina personuppgifter enligt detta stycke blir aktören självständigt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överförs. Vid sådan överföring ställer vi krav på mottagaren att dessa hanterar personuppgifterna i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vill du veta mer om vilka aktörer som vi överfört dina personuppgifter till, är du välkommen att kontakta oss. Se kontaktuppgifter nedan. 

Överföring till tredje land

Vissa leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför EU/EES ("tredje land"). Om vi för att tillhandahålla tjänsten till dig överför dina personuppgifter till en leverantör i ett tredje land säkerställer vi att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. Detta åstadkommer vi genom att följa utfärdade rekommendationer och tillse att åtminstone en av följande förutsättningar är uppfyllda vid varje sådan överföring:

  • det finns beslut från EU-kommissionen om att mottagarlandet säkerställer en adekvat skyddsnivå;
  • Svensk Travsport har ingått avtal med mottagaren som innehåller EU-kommissionens modellklausuler (2004/915/EC eller 2010/87/EU), utan ändringar eller tillägg som står i strid med klausulerna;
  • mottagaren har upprättat bindande företagsinterna regler som godkänts av relevant tillsynsmyndighet (så kallade Binding Corporate Rules); eller
  • Svensk Travsport har inhämtat ditt samtycke till överföringen.

Du har rätt att erhålla en kopia över de skyddsåtgärder som är aktuella i det enskilda fallet genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina uppgifter

För att granska, och till viss del ändra, de personuppgifter du lämnat till Svensk Travsport kan du som har ett användarkonto logga in på travsport.se. Du kan även få tillgång till alla dina personuppgifter som samlas in av Svensk Travsport genom att mejla oss på kundtjanst@travsport.se. Vi svarar på förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar.

Återkallelse av samtycke och invändning

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på den rättsliga grunden att du har lämnat ditt samtycke till det kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring från oss kan du invända mot behandlingen genom att kontakta kundservice eller, vid direktreklam via e-post, genom en länk i det aktuella utskicket.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång ("registerutdrag"): Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig själv som Svensk Travsport behandlar, inklusive ändamålen med behandlingen. Det kostar inget att få ut denna information och kopia av personuppgifterna. Observera att om du begär tillgång till dina personuppgifter kan vi komma att begära ytterligare information om dig för att möjliggöra en effektiv hantering av begäran samt för att säkerställa att personuppgifterna lämnas till rätt person. Detta registerutdrag skickas till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse: I de fall en uppgift om dig är felaktig så har du rätt att få den rättad eller kompletterad.

Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd"): Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade. T.ex:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de behandlades
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för detta ändamål
  • Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
  • Om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Om Svensk Travsport behöver personuppgifterna för att uppfylla ett avtal med dig eller uppfylla ett lagkrav så kan vi inte radera uppgifterna.

Rätt till begränsning av behandlingar: Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas exempelvis om du inte tycker att de är korrekta, att de behandlas på ett felaktigt sätt eller om du vill motsätta dig vårt berättigade intresse att behandla dem.

Om behandlingen har begränsats i enlighet med något av alternativen ovan får vi endast, utöver lagring, behandla personuppgifterna med ditt samtycke, eller behandla dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.

Dataportabilitet: Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter du lämnat till oss i ett strukturerat och maskinläsbart format förutsatt att  behandlingarna grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.

Rätt att göra invändningar: Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på Svensk Travsports berättigade intressen. I så fall får vi inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har rätt att inge klagomål om vår behandling av dina personuppgifter genom att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten som är ansvarig tillsynsmyndighet för tillämpningen av personuppgiftslagstiftning i Sverige.

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att innehållet i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Svensk Travsports hemsida. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi via vår hemsida särskilt att informera om ändringarna för att uppmärksamma dig på att ändringar har skett. Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Kontakta oss

Via e-post
kundtjanst@travsport.se

Via brev       
Svensk Travsport AB
Box 20151
161 02 Bromma

Kategorier av personuppgifter

Nedan hittar du en förklaring över de kategorier av personuppgifter som vi samlar in och sparar om dig.

Kategori

Förklaring

Exempel på personuppgifter

Anställningsuppgifter

Uppgifter om din anställning

Arbetsgivare, arbetstid, facklig tillhörighet

Användargenererade uppgifter

Uppgifter som du själv lämnat genom ditt beteende och din användning av digitala kanaler.

Klickhistorik och beteenden i digitala kanaler

Banuppgifter

Uppgifter om travbana.

Banans adress, hemmabana, lopp på bana

Bild- och ljudmaterial

Uppgifter såsom din bild och din röst som har fotograferats eller spelats in.

Foto, film, ljudfil

Demografiska uppgifter

Uppgifter kopplat till demografi

Födelsedatum, kön, familjerelation

Dressuppgifter

Uppgifter om färgsättning på tävlingskläder

Färg, mönster

Ekonomiska uppgifter

Uppgifter om ekonomiska transaktioner

Löneutbetalningar, förmåner, arbetsmarknadsbidrag, skatter, provision, uppfödarmedel, fakturauppgifter

Enhetsuppgifter

Uppgifter om den enhet du använder i nyttjandet av våra digitala kanaler

Webbläsarinställningar, skärmupplösning, nationella inställningar och språkinställningar

Hälsouppgifter

Uppgifter om ditt hälsotillstånd

Testsvar, hälsodeklaration, läkarintyg

Hästpass

Uppgifter om den häst du föder upp, äger, tränar eller kör/rider

Hästens namn, ålder, kön, ras, signalement, DNA, Chipnummer

Identitetsuppgifter

Uppgifter som identifierar en person

Namn, personnummer, användarnamn, pseudonym, olika typer av ID som kundnummer, lösenord eller IP-adress

Kommunikation

Uppgifter som ingår i din kommunikation med oss.

Innehåll i mejl, typ av ärende, kommentarer och chatmeddelanden i digitala kanaler

Kompetensuppgifter

Uppgifter om din förmåga att utföra en uppgift.

Utbildning, yrkeserfarenhet, kurser och utbildningsunderlag

Kontaktuppgifter

Uppgifter som möjliggör kontakt med dig

Adress, telefonnummer, e-post

Kontouppgift

Uppgifter om dina bankkonton

Namn på bank, kontonummer

Kortuppgifter

Uppgifter om betal- och kreditkort

Kortnummer, kortets serienummer, referensnummer

Köpinformation

Uppgifter om dina genomförda köp

Köpta produkter, belopp på köp, betalningssätt, transaktionsdatum

Licensuppgifter

Uppgifter om de licenser du har

Typ av licens, licensnummer

Logginformation

Systematisk övervakning och rapportering om händelser i ett IT-system

De uppgifter som skapas av händelser som sker i ett it-system.

Loppinformation

Uppgifter om det lopp du eller den häst du äger/tränar deltar i.

Lopptyp, loppets namn, distans

Matpreferenser

Uppgifter om eventuella matpreferenser som du anmält vid event arrangerat av oss.

Typ av matpreferens såsom vegetarian, allergier

Redaktionellt innehåll

Uppgifter som ingår i texter av redaktionell art.

Intervjuer, artiklar

Roll

Typ av roll eller roller du har inom den svenska travsporten

Kusk, Tränare, Uppfödare, Ägare

Tävlingsresultat

Uppgifter om resultat från genomförda tävlingar.

Placering, vinstsumma, inkörda pengar

Uppgifter om överträdelser

Information om avsteg från Svensk Travsports reglementen

Misstänkt dopning, felhantering av häst, felaktig medicinering

Kategorier av registrerade

Nedan hittar du en förklaring över de kategorier av registrerade vars personuppgifter vi behandlar. Du kan tillhöra en eller fler kategorier av registrerade vid samma tillfälle.

Kategori

Förklaring

Användare

Användare är du när du använder Svensk Travsports webbplatser och digitala kanaler, t.ex. travsport.se och sidor på sociala medier.

Anställd/Personal

Anställd eller tidigare anställd av STAB och/eller ST.

Deltagare

 

Deltagare är du när du är med i t.ex. kommunikation, undersökningar, tävlingar, event, möten, som åskådare eller andra aktiviteter som sker inom ramen för Svensk Travsports verksamhet.

Hingsthållare

Fysisk person som äger stallet där hingsten står under betäckningssäsong.

Hästhållare

Person som är ansvarig för hästens skötsel.

Funktionär

Person anställd eller anlitad av travbana som arbetar vid tävlingar.

Identifierare

Person ansvarig för att fastställa identifierande kännetecken på hästen.

Kusk/Ryttare

Kusk/Ryttare är du om du kör/rider travhäst under lopp samt innehar någon av de licenser som utfärdas av Svensk Travsport.

Kund

Kund är du om du handlar en vara eller tjänst från Svensk Travsport.

Mottagare

Mottagare är du om du får kommunikation från Svensk Travsport.

Sakkunnig

Sakkunnig är du som besitter specialiserad kunskap och expertis inom ett specifikt område eller ämne som du kan lämna professionella bedömningar, råd eller uttalanden inom.  

Tränare

Tränare är du om du tränar travhästar samt innehar någon av de licenser som utfärdas av Svensk Travsport.

Uppdragstagare

Uppdragstagare är du som är samarbetspartner eller anlitad av Svensk Travsport, exempelvis konsult, ledamot eller suppleant i Svensk Travsports nämnder, kommittéer och domstol eller annan som utför arbete för Svensk Travsports räkning.

Uppfödare

Uppfödare är du om du bedriver avels- och uppfödarverksamhet.

Uppgiftslämnare

Uppdragstagare är du som är samarbetspartner eller anlitad av Svensk Travsport, exempelvis konsult, ledamot eller suppleant i Svensk Travsports nämnder, kommittéer och domstol eller annan som utför arbete för Svensk Travsports räkning.  

Veterinär

Legitimerad expert som arbetar med medicinsk behandling av djur samt djurskydd.

Ägare/Delägare

Ägare är du om du helt eller delvis äger en häst. Delägare är du om du tillsammans med andra äger en häst.

 


kundtjanst@travsport.se