Foto: Maria Holmén, TR Bild

Stort engagemang om travets förändringsarbete

Den nya spelmarknaden ställer helt nya krav på den svenska travsporten och flera stora och komplexa frågor diskuterades av ett engagerat och aktivt förtroenderåd under fredagens möte i Malmö.


Den nya spelmarknaden ställer helt nya krav på den svenska travsporten och flera stora och komplexa frågor diskuterades av ett engagerat och aktivt förtroenderåd under fredagens möte i Malmö.

ATGs spelmonopol på hästar finns inte längre och det innebär att travsporten och ATG har en helt ny ekonomisk verklighet att förhålla sig till. Den gamla 44-åriga ekonomiska modellen där ATG betalade ut sportens medel i förskott har ersatts med avgifter, koncernbidrag och utdelningar och måste utvecklas ytterligare.

Det har inneburit nya möjligheter för ATG, men även ökande kostnader och nya skatteeffekter som påverkar såväl travsporten som spelbolaget. Det är en mer komplex ekonomisk bild som fortfarande är rörlig och som kommer att tydliggöras under kommande år. Tilläggsutredningen som bland annat ska ta ställning till marknadsavgift kommer lämna sitt betänkande i oktober nästa år och blir väldigt avgörande för travsportens framtida intäktsmöjligheter.

Sedan några år tillbaka arbetar svensk och dansk travsport med målet att den danska travsporten ska bli medlemmar i Svensk Travsport. Det är en fråga som tidigare behandlats i förtroenderådet och där man sagt att "vi förlovar oss först innan eventuellt giftermål". Fullmäktige tar sedan beslut om medlemskap för Danmark.

– Det här är en mycket viktig strategisk satsning inte bara för oss utan hela den skandinaviska travsportens utveckling och långsiktiga överlevnad. Anpassningsarbetet går bra och som en del i satsningen har ATG etablerat ett nytt spelbolag i Danmark som nu är i full gång, säger Svensk Travsports ordförande Marjaana Alaviuhkola.

– Däremot beklagar jag att vi inte redogjort för den så kallade exit-paragrafen i avtalet. Jag har därför informerat förtroenderådet om vilka ekonomiska konsekvenser Svensk Travsport riskerar om vi skulle välja att avsluta samarbetet. Något som jag inte har någon som helst anledning att tro kommer hända.

Så tävlar vi 2020

Det ligger på förtroenderådet att uttala sig om kommande års tävlingsvolym. Här fastställdes att köra 875 tävlingsdagar och ca 8 200 lopp 2020. I samband med detta presenterades också arbetet med projektet "Vitt Papper" där hela tävlingsstrukturen har setts över.

Resultatet av projektet diskuterades och röster höjdes för ökad flexibilitet i tilldelningen av dagar som också är än mer grundade i hur verkligheten ser ut gällande hästantal och travintresse. En stor nyhet är att det står banorna helt fritt att bestämma när man vill köra 275 tävlingsdagar och även minska eller öka dagar. Övriga 600 tävlingsdagar som genererar störst intäkter samordnas som tidigare under ledning av Svensk Travsport.

Givetvis diskuterades också starttiden på lördagar som varit en het fråga under lång tid. Här fanns en stor förståelse för styrelsens beslut att under rådande osäkerhet på spelmarknaden och den negativa utvecklingen av spel på hästar behålla den nuvarande starttiden 16:20. Anledningen är att försvara den nuvarande omsättningen samt det fönster i TV som är ett resultat av starttiden. Travtränarnas Riksförbund och Hästägarna tog tydlig ställning för en tidigareläggning av starttiden.

Svensk Travsport kommer fortsatt följa utvecklingen för V75/SHL och fördjupa sig i frågan.

Ny fart på Pegasus

Arbetet med Pegasus, travsportens önskvärda läge, har pågått under ett antal år. Nu tar travsporten nästa steg genom ett nytt arbetssätt samt uppdatering av måltalen på de strategiska målen. De tidigare måltalen var satta till 2020 men har nu uppdaterats för att passa verkligheten och sträcker sig till 2025.

Det presenterades också ett uppdaterat arbetssätt kallat Pegasusmotorn där travsporten gemensamt kraftsamlar kring ett fåtal mål åt gången. Detta för att få mer kraft i förändringsarbetet och skapa verklig effekt. Vi återkommer med en mer omfattande artikel onm Pegasus kommande vecka.

Svensk Travsport och den nya spelmarknaden – organisation och arbetssätt

Såväl ekonomi, tävlingsprogram som travets målbild genom Pegasus kopplar alla till den utredning om travsportens framtida organisation som Mats Denninger presenterade som huvudpunkt på förtroenderådet.

Denninger konstaterade att Svensk Travsport nu tagit över ett gigantiskt ansvar både ekonomiskt och operativt från ATG. Det innebär utmaningar för att hantera nya risker och samtidigt ta ansvar för travsporten i framtiden. Arbetsprocessen att forma en ny organisation startar nu. Förtroenderådet ställde sig bakom en plan där en styrgrupp och Svensk Travsports nya VD Maria Croon leder arbetet. Genom regionala möten kommer hela travsporten ges möjlighet att komma med inspel och bli involverade i arbetet. Förtroenderådet samlas till ett extra möte i december för att besluta om nästa steg om framtida organisation och arbetssätt.

Information från Svensk Travsport

Publicerad den 2 september 2019. kundtjanst@travsport.se