Travet säger nej till utredningsförslag om åtgärder mot övergödning

Miljödepartementets utredning om att minska övergödningen inom hästnäringen riskerar att få allvarliga och långtgående konsekvenser. En samlad hästnäring, upprop på sociala medier och flera politiska partier riktar nu omfattade kritik mot utredningen och de möjliga åtgärder som presenteras och föreslås utredas vidare av Jordbruksverket.


– Svensk Travsport kommer avstyrka de förslag som utredningen resonerar kring och vill fortsätta att utreda. Vi jobbar just nu med ett eget remissvar som tillägg till det svar där HNS och LRF Häst samordnar hela näringen och som vi också ställer oss bakom. Många oroliga människor har kontaktat mig och kritiken från alla inom travsporten är massiv, säger Svensk Travsports VD Maria Croon.

Bland annat föreslås att maximalt två-tre hästar får vistas per hektar, att hagar inte bör användas mer än tio år innan de skiftas, att 80 procent måste ha intakt växttäcke och får inte ligga tio meter från vattendrag och diken.

– Jag tror att alla inser att det är ett fullständigt orimligt förslag. Vi delar inte alls utredningens uppfattning att gödselhanteringen är ett generellt problem inom travsporten. Hantering av hästgödsel fungerar i grunden väl. Våra banor, tränare och uppfödare håller efter stallområden, paddockar och betesmarker.

Om hästgödseln hanteras fel kan ämnen som fosfor och kväve läcka ut och bidra till övergödningen i våra vattendrag.

– Det finns ett intresse och medvetenhet gällande hästnäringens hållbarhetsarbete och miljöpåverkan. Under flera år har en rad nya aktiviteter startats med koppling till hästarnas miljöpåverkan. Projektet "Skitsmart" i regi av HNS adresserar till exempel just vikten av kunskap om hanteringen av hästgödsel.

Maria Croon vill se  en annan väg till ett framgångsrikt miljöarbete:

– Travsporten kommer fortsätta ta sitt miljöansvar, men det behövs ingen särskild reglering för hästhållare. Utredningen brister tyvärr i mycket och är för allmänt hållen. Vi har och vill fortsätta med att tillsammans inom näringen ta fram konkreta åtgärder som bidrar till travsportens och hästnäringens fortsatta positiva utveckling inom miljö och hållbarhetsarbete.

Publicerad söndag 23 augusti 2020. kundtjanst@travsport.se