Nytt om hästnäringens gemensamma arbete med djurhälsoförordningen

Den 21 april 2021 träder den nya djurhälsoförordningen (Animal Health Law, AHL) i kraft i hela EU. Ända sedan början på året pågår därför arbetet hos Jordbruksverket med att anpassa de nationella föreskrifterna, samt att de tar fram underlag för revidering av svenska lagar och förordningar.


Svensk Travsport deltar i det projekt som HNS driver tillsammans med LRF Häst för att samordna hästnäringens synpunkter samt utreda och bevaka arbetet med AHL. Året börjar närma sig sitt slut och vi kommer allt närmre april när den nya förordningen börjar gälla. Projektledaren Anna Sundin informerar här om hur arbetet går.

Vad innebär den nya förordningen?

- Ja, vi vet att alla hästar ska få en hemadress genom att registreras på en hästanläggning. Jordbruksverket ska därför skapa ett anläggningsregister över alla anläggningar med hästar, oavsett storlek. Flyttas hästen från sin hemadress i mer än 30 dagar ska den registreras på den nya anläggningen. Anläggningsregistret kommer att vara kopplat med den nationella hästdatabasen, som har funnits sedan tidigare. Vi vet också vilka smittor som staten är skyldiga (enligt AHL) att smittspåra vid ett eventuellt utbrott; det är afrikansk hästpest, rots, mjältbrand och rabies.

- Det finns också förslag i en statlig utredning på att införa sanktionsavgifter till aktörer som brister i registrerings- och journalföringskrav i AHL, vilket är oroande.

Vilka delar är ännu osäkra?

- Det är ännu okänt om uppgifterna i registren kommer vara offentliga och om de kan nyttjas vid andra smittor än de som regleras av AHL, t.ex. kvarka och hästinfluensa.

- Vi har fört dialog kring vilka uppgifter som ska registreras hos Jordbruksverket samt om det finns möjlighet till undantag för registrering och/eller journalföring. Utan undantag ska till exempel alla som transporterar hästar över landsgränser registreras oavsett vem som transporterar hästen eller resans syfte, oberoende av om transportören bedriver ekonomisk verksamhet eller är privatperson. Vi vet inte heller vilka uppgifter som eventuellt ska journalföras, till exempel om förflyttningar av hästar inom landet ska journalföras och i så fall vad som ska räknas som en förflyttning. Relativt många tolkningar och definitioner är fortfarande oklara.

- I projektets referensgrupp är vi eniga om önskan att journalföring av förflyttningar inom landet inte bör införas. Anledningarna är att smittorna som staten ska spåra inte finns i Sverige i dagsläget samt att en journalföring i pappersformat sällan varit relevant i smittspårningssammanhang tidigare. Vi ser att det kommer vara lättare att få kontakt med hästhållare än tidigare via det nya anläggningsregistret vilket på så sätt underlättar att spåra en eventuell smitta.

Förslag på nya föreskrifter kommer snart på remiss, vad innebär det?

- Det innebär att näringen har möjlighet att läsa och lämna synpunkter på förslagen. Ofta är det många sidor och mycket information att ta del av så det kommer vara ett intensivt arbete när remisserna släpps. Jordbruksverket sammanställer sedan remissvaren innan förordningen ska beslutas av Jordbruksverkets generaldirektör och träda ikraft den 21 april 2021.

Var hittar hästhållare och stallägare information om de nya reglerna?

- På Jordbruksverkets hemsida om AHL finns grundläggande information om nya djurhälsoförordningen, tidsplaner och generell information om hur arbetet med förordningen fortgår. På hemsidan uppdaterar Jordbruksverket löpande om vilka krav som ställs och vem som berörs av vilka regler. Det finns bland annat information om identifiering av hästar, hästens hemadress, förflyttningar och journalföring.