Kommentar till omarbetat ställningstagande om moms

Skatteverket har nyligen publicerat en omarbetning av ett ställningstagande om beskattningsbar person. Svensk Travsport tillsammans med Svensk Galopp och LRF Häst sedan en tid tillbaka varit starkt engagerade i att påverka för en rimlig tillämpning av situationen för hästverksamheter i det ställningstagandet. Här beskriver vi vad det nya ställningstagandet innebär.


Vad som kommer att ske som ett resultat av det nya ställningstagandet, är dock inget som är känt i dagsläget, men för dig som tävlar med hästar är detta bra information att känna till. Begreppet beskattningsbar person finns i momsbeskattningen och endast den som är beskattningsbar person kan vara med i momssystemet och därmed få tillbaka ingående moms. En beskattningsbar person är en person som bedriver ekonomisk verksamhet och inte en privat verksamhet.

Skatteverket uttalar i det ändrade ställningstagandet att en hästägares verksamhet som endast består i att ställa upp i tävlingar inte är en ekonomisk verksamhet, utan utgör en privat användning av hästen. Vi håller inte med att en sådan generell bedömning är möjlig. Det kan finnas en risk att dessa hästägare inte i framtiden får registrering till moms och därför kan komma att ”slängas ut ur” momssystemet. Det är dock oklart hur Skatteverket kommer att agera.

Den hästägare som utför andra tjänster utöver tävlandet med hästen ska inte automatiskt få en sådan bedömning utan då anser Skatteverket att en helhetsbedömning ska göras och aktiviteter som har samband med tävlingsverksamheten ska påverka bedömningen. Som exempel nämner Skatteverket hästägare som bedriver avel och uppfödning av sådana tävlingshästar. Det vi från branschen också hävdat är att träning och tävling är väsentligt för vidareförädling av hästarna inför en framtida försäljning.

En ekonomisk verksamhet kännetecknas av ett syfte att fortlöpande vinna intäkter. Inom svensk trav- och galoppsport betalar tävlingsarrangören till hästägare som låter hästar delta i ett lopp en s.k. prispeng. Denna prispeng består dels av en fast ersättning om lägst 500 kr för varje häst som tävlar, dels av ytterligare belopp som betalas till ägarna av de hästar som placerar sig bäst i loppet. Det kan understrykas att båda delarna av prispengarna utgår ifrån samma prestation dvs. tävlande med hästen i ett lopp.

Vår högsta skattedomstol har i HFD 2019 ref. 68 bedömt att den garanterade prispengen utgör momspliktig omsättning, som grund är därför tävlingsverksamhet med hästar en momspliktig verksamhet. Även om den momspliktiga verksamheten är liten, är det en ekonomisk verksamhet och man är en beskattningsbar person. Det har vi från branschen gång på gång starkt fört fram till Skatteverket, som dock inte vill ändra sig.

Det vi från branschen anser fortfarande ska gälla, är de omständigheter som beskrivs i ett tidigare ställningstagande från Skatteverket från 2015. Där förde man fram objektiva omständigheter för att en hästägare ska bedriva ekonomisk verksamhet inom trav- och galoppsport. Med dagens förhållanden:

  1. Hästen ska vara lämplig för tävling,
  2. registrerad hos Svensk Travsport eller Svensk galopp och
  3. tränas av licensierad tränare.

Det finns inget nytt i rättspraxis som medför en ändring av dessa principer. Att HFD ansett att en del av prispengarna för tävlingar inte utgör omsättning vid momsbeskattning, kan inte heller påverka bedömningen menar vi från branschens organisationer.

Vi vet ännu inte hur Skatteverket kommer att agera mot hästverksamhet med trav- och galopphästar avseende det omarbetade ställningstagandet. Den som i framtiden inte får registrera sig för moms respektive får en förfrågan där det omarbetade ställningstagandet åberopas, ska inte nöja sig med det. Om Skatteverket nekar dig som vill starta verksamhet med häst momsregistrering, eller ifrågasätter en befintlig momsregistrering, med hänvisning till nu aktuellt ställningstagande kommer vi att bistå med vissa standardiserade texter för överklagande.
För att du som är intresserad av att veta mera om ställningstagandets innehåll, och hur vi från branschen arbetat med frågan, ser vi just nu över möjligheten att anordna digitala informationstillfällen om detta.

Vi återkommer med information om detta snarast möjligt.