Överdomstolens beslut i Propulsion-ärendet

Idag har Svensk Travsports Överdomstol meddelat sitt beslut i ärendet kring hästen Propulsion. Överdomstolen har beslutat att fastställa Ansvars- och disciplinnämndens (STAD) beslut att döma Daniel Redén enligt det strikta tränaransvaret för att ha startat med en nervsnittad häst i strid mot antidopningsreglementet. Överdomstolen har dock ändrat STAD:s beslut och valt att utdöma 100 000 kronor i böter för överträdelsen.


- Hela ärendet har varit tungt för alla inblandade och för hela travsporten. Det är nu en lättnad att ärendet är utagerat och båda parter har fått lägga fram sin syn på ärendet och två oberoende instanser, STAD och Överdomstolen, har fått bedöma detta, säger Maria Croon, VD på Svensk Travsport.

Överdomstolen finner liksom STAD att Propulsion genomgått ett ingrepp som ligger inom ramen för begreppet nervsnittning i ST:s regelsystem. Daniel Redén har därmed brutit mot reglerna. Enligt Överdomstolens uppfattning borde tränaren ha tillvaratagit möjligheterna att förhindra en överträdelse. Samma bedömning ska ligga till grund vid prövningen om det finns särskilda skäl att jämka påföljden.

Överdomstolen finner att det inte är oskäligt att döma ut påföljd men då Propulsion startat otillåtet 45 gånger skulle det ha inneburit ett oskäligt högt bötesbelopp och jämkar bötesbeloppet nedåt till av ST yrkade 100 000 kronor.

Överdomstolen slår också fast STAD:s beslut om att Propulsion för alltid ska förbjudas att delta i tävling, vilket också utsträcks till att gälla även i det fall äganderätten till hästen övergår till annan.

Beslutet kan läsas i sin helhet här eller i länken nedan. Beslutet kan inte överklagas.

För frågor, kontakta Maria Croon på maria.croon@travsport.se