Foto: Svensk Travsport

Svenska travtränare är generellt nöjda med dagens djurskyddskontroller

Forskare på SLU och SVA har genomfört en studie om hur travtränare upplever djurskyddskontroller. Generellt är travtränarna nöjda med dagens kontroller, även om de ger högre betyg till Svensk Travsports egna kontroller än till de offentliga kontrollerna som utförs av länsstyrelsen.


Som travtränare får man idag djurskyddskontroller dels från länsstyrelsen och dels från den egna organisationen Svensk Travsport. Båda dessa kontrollerar efterlevnaden av den svenska djurskyddslagstiftningen. Svensk Travsport har även lagt till några kontrollpunkter och kallar sitt regelverk för Travarhälsan. Forskare vid SLU och SVA var intresserade av att ta reda på hur travtränare upplever dessa kontroller, både var för sig men även i förhållande till varandra, och vad som kan påverka den upplevelsen. Detta undersöktes genom att skicka ut en webbaserad enkät till landets travtränare.

Generellt sett har de 396 travtränarna som svarat på enkäten positiva erfarenheter av såväl länsstyrelsens som Svensk Travsports kontroller. Nästan samtliga tränare svarade att god djurvälfärd är ett viktigt argument för travsportens rykte. De flesta tränarna ansåg att djurskyddskontrollerna är nödvändiga men önskade att de båda kontrollerna borde samordnas i högre utsträckning än vad som görs idag. Tränarna såg dock mest nytta med, och var mest nöjda med Svensk Travsports kontroller och inspektörer. Studien visar även att inspektörens bemötande och kompetens är viktigare än själva kontrollresultatet för hur en kontroll upplevs.

Tränarna var inte alls oroliga inför någon av kontrollerna och få kände ett behov av att förbereda sig på något särskilt sätt inför en kontroll. Att tränarna var mer positiva till Travarhälsan, med uppfattningen om att den är lättare att efterleva och innehåller fler relevanta regler än lagstiftningen, tyder på att tränarnas kunskap kring regelverkens innehåll inte alltid är den bästa eftersom Travarhälsan främst innehåller samma regler som lagstiftningen. Det kan också spegla den allmänna uppfattningen i samhället att myndigheter är krångliga och fyrkantiga.

Hur tränarna upplevde de enskilda inspektörernas insatser, såsom deras bemötande, kunskapsnivå och förmåga att göra rättvisa bedömningar, spelade mycket stor roll för hur tränarna upplevde en kontroll. Även inställningen till regelverken påverkade upplevelsen. Det vill säga de tränare som svarade att de var nöjda med dagens regelverk och över att få dubbla kontroller var generellt mer nöjda med de enskilda kontrollerna. Däremot verkade det inte spela någon större roll för tränarnas upplevelser om en kontroll var föranmäld eller inte, eller vilket kontrollresultatet blev (om inspektören hittade något att anmärka på eller inte). Faktorer såsom tränarens ålder, kön, typ av träningslicens eller viket län tränarna hade sin verksamhet i påverkade inte heller tränarnas upplevelser i någon större utsträckning.

Läs hela den vetenskapliga artikeln om studien här.

Artikel från SLU:s Kunskapsbank

Publicerad tisdag 21 juni 2022. kundtjanst@travsport.se