Foto: TR Bild

Resultat från Tillsynskampanjen på hästgårdar 2021

Jordbruksverket har tillsammans med 80 kommuner genomfört ett tillsynsprojekt om växtnäringstillsyn på hästgårdar under 2021 och självklart har även travcamper och stuterier ingått i detta. Den aktiva tillsynsfasen ute i kommunerna pågick mellan 1 mars och 30 september 2021. Totalt har resultatet från 737 tillsynsbesök rapporterats in till Jordbruksverket.


Syftet med projektet var att:

  • öka medvetenheten hos hästhållare om de risker för läckage av växtnäring till vatten som kan finnas
  • öka kunskapen om hur hästgödsel lagras och hanteras i Sverige idag
  • öka möjligheten till en enhetlig och effektiv tillsyn inom området

Då kommunerna själva valt om de velat vara med i tillsynsprojektet och tillsynsobjekten inte har slumpats ut så är detta inte en urvalsundersökning och resultatet av projektet kan inte översättas till att beskriva hästhållningen över lag i hela landet. Däremot tolkar Jordbruksverket resultatet som en indikation på hur landets hästgårdar generellt sett hanterar sin gödsel.

Så, hur gick det då?

Resultatet från tillsynen visade följande:

  • 84 % av hästhållarna lagrar sin gödsel i ett utrymme som uppfyller lagstiftningens krav.
  • Över lag har hästhållarna som sprider sin egen hästgödsel tillräckligt med spridningsareal.
  • 94 % av hästhållarna mockar regelbundet hela eller delar av hagarna som används året om.

Tillsynen visar att vi inom hästnäringen är på rätt väg inom området växtnäringsläckage. Utbildningar och information har lett till en ökad kunskap och vilja att förbättra på sina gårdar. Jordbruksverket kommer med kunskap från denna, och tidigare undersökningar, ta fram mer material till hästgårdar för att ytterligare öka kunskapen och säkra att näringsläckaget minimeras.

Så fortsätt säkra era gårdar från läckage till vattendrag och känslig mark, mocka era hagar för att minska spridningsrisken och få samtidigt ett bättre underlag. Allt för att förbättra både för oss, vår natur och självklart för våra hästar.

Vill du läsa hela rapporten finner ni den i rutan nedan.