Frågor och svar - Ägarskifte

Här hittar du vanliga frågor och svar kring ägarskiften.


Vad är ett ägarskap?

Ett ägarskap är Svensk Travsports benämning på den eller de personer som är registrerad(e) som ägare till en häst. Ägarskapet kan bestå av en eller flera fysiska och/eller juridiska personer och en av dessa ska vara befullmäktigad företrädare (se nedan) för ägarskapet. Varje ägarskap är unikt. Om det sker en förändring i vilka som ska ingå i ett ägarskap för en häst, eller vem som ska företräda ägarskapet, så betraktas den nya ägarkonstellationen som ett nytt ägarskap.

Vad innebär det att man är företrädare?

Den fysiska eller juridiska person som har registrerats som företrädare för ett ägarskap har fullmakt att, gentemot Svensk Travsport och till Svensk Travsport anslutna travsällskap, företräda ägarskapet i samtliga angelägenheter* gällande hästen.

*Gäller även anmälan om registrering av ny ägare vid eventuell framtida försäljning/överlåtelse av hästen.

När en juridisk person – aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag – har registrerats som företrädare är det behörig(a) firmatecknare som ska underteckna alla eventuella handlingar avseende hästen.

Vad innebär "Överlåtelsedatum" och varför får det inte ändras på blanketten?
Överlåtelsedatum är det datum då hästen byter ägare. Överlåtelsedatumet är även det datum som hos Svensk Travsport registreras som datum för genomfört ägarskifte. Detta får inte vara ändrat på blanketten då det är ett datum som både Företrädare för ny ägare och Företrädare för Säljare ska vara överens om och ska då inte kunna vara ändrat mellan respektive parts undertecknande.

Om en ägare försvinner/tillkommer, hur ska "Anmälan om ägarskifte" fyllas i?
Grundprincipen är att blanketten ska fyllas i såsom man vill att Svensk Travsport ska registrera ägarskapet.

Exempel 1

Person A, Person B och Person C är hos Svensk Travsport registrerade som ägare till en häst. Person A är registrerad som företrädare för ägarskapet. Nu ska Person B utträda ur ägarskapet. Person A undertecknar som "Företrädare för Säljare" eftersom han företräder det gamla ägarskapet. Person A undertecknar även som "Företrädare för ny ägare" och Person C undertecknar som "Övriga ägare". Tillsammans bildar nu Person A och Person C ett nytt ägarskap.

Exempel 2
Aktiebolaget AB och Person A är hos Svensk Travsport registrerade som ägare till en häst. Aktiebolaget AB är företrädare för ägarskapet. Nu har Person B köpt in sig i hästen och ska även han vara registrerad som delägare. Firmatecknaren/-arna för Aktiebolaget AB undertecknar som "Företrädare för Säljare" eftersom Aktiebolaget AB företräder det gamla ägarskapet. Firmatecknaren/-arna i Aktiebolaget AB undertecknar även som "Företrädare för ny ägare" och Person A och Person B undertecknar som "Övriga ägare". Tillsammans bildar Aktiebolaget AB, Person A och Person B nu ett nytt ägarskap.

Om en företrädare och delägare ska byta plats med varandra i ett ägarskap (företrädaren ska bli delägare och delägaren ska bli företrädare), hur ska "Anmälan om ägarskifte" då fyllas i?
Exempel
Person A och Person B är hos Svensk Travsport registrerade som ägare till en häst. Person A är företrädare för ägarskapet och Person B är registrerad som delägare. Nu ska Person B registreras som företrädare och Person A som delägare till hästen. Person A undertecknar som "Företrädare för Säljare" eftersom Person A företräder det gamla ägarskapet. Person B undertecknar som "Företrädare för ny ägare" och Person A undertecknar som "Övriga ägare". Tillsammans bildar Person B och Person A nu ett nytt ägarskap.

Hur fyller jag i blanketten om jag har ett bolag under bildande?
Om det är nyregistrering av ett bolag så fyller en av bolagsmännen i som Företrädare för ny ägare samt bifogar en notering om att bolag är under bildande. Om man har övertagit ett befintligt bolag så fyller man i bolagets uppgifter som Företrädare för ny ägare samt bifogar kopia av bolagsbevis och generalfullmakt.

Om en underårig ska stå som företrädare/delägare, hur gör man då?
Den underåriges uppgifter fylls i (i rutan för Företrädare för ny Ägare om den underårige ska vara företrädare eller i rutan för Övriga ägare om den underårige ska vara delägare) och båda förmyndarna/målsmännen ska underteckna i rutan för namnteckning/ar och namnförtydligande. Är en förmyndare ensam vårdnadshavare, måste det styrkas med personbevis från Skatteverket.

Om en juridisk person ska registreras som företrädare eller delägare, måste då alla bolagsmän lämna sina respektive uppgifter och underteckna?
Det räcker med att den eller de som är firmatecknare för den juridiska personen undertecknar ägarskiftet.

Behöver det skickas in ett nytt bolagsbevis då en hos Svensk Travsport sedan tidigare registrerad juridisk person köper en ny häst?
Om inga ändringar skett i bolaget sedan det förra bolagsbeviset skickades in till Svensk Travsport behöver man inte skicka in ett nytt bolagsbevis.


kundtjanst@travsport.se