Ställningstagande om moms skapar fortsatt oro i hästbranschen, hur jobbar branschen med frågan?

I april 2021 publicerade Skatteverket (SKV) ett nytt ställningstagande kring beskattningsbar person och moms. I ställningstagandet finns delar som kan komma att påverka hästföretagare mycket negativt, och särskilt påverkas de som bedriver tävlingsverksamhet med häst, hårdast drabbas trav- och galoppbranschen.


LRF Häst har därför, i nära samverkan med Svensk Travsport och Svensk Galopp, arbetat för att föra en dialog med SKV om effekterna av ställningstagandet och tillämpningen av detsamma. Till vår hjälp i detta arbete, finns två av landets främsta momsexperter; Urban Rydin (Ludvig & Co) och Jan Kleerup (Erlegal Advokat). LRF Häst har intervjuat Urban och Jan kring pågående arbete.

Hur ser ert uppdrag för branschen ut när det gäller hästbeskattningsfrågorna?

Urban: Jag har sedan lång tid haft uppdrag från LRF att driva näringspolitik på skatteområdet och började faktiskt min ”skattebana” på Skatteverkets momsenhet. När nu branschen är utsatt för attacker från Skatteverket har jag fått ett uppdrag att bevaka hästskattefrågor för LRFs räkning tillsammans med Martin Mörman som är LRFs skattechef.

Jan: Jag arbetar här för Svensk Galopps räkning. Jag är själv delägare i många galopphästar, både i tävlingsverksamhet och avel. Jag är verksam som momsexpert på en advokatbyrå och har lång erfarenhet både av galoppsporten och moms.

Ni har just genomfört en rådgivningsinsats till skatterådgivare – varför har ni gjort det?

Jan: Det är viktigt att dessa frågor om moms för hästägare sprids på bred front och att momsrådgivare runt om i landet är medvetna om dessa frågor. Det är inte heller bra om någon som inte deltagit i diskussionerna med Skatteverket som vi har gjort driver någon process som kan bli felaktigt driven. Momsfrågorna i vår bransch är också sådana som vanliga momsrådgivare sällan kommer i kontakt med så det är viktigt att dom känner till dom och vår uppfattning vad som ska gälla.

Vad fick ni för respons, och hur många deltog?

Urban: Det var mycket bra respons och de hade stor förståelse för var problemen ligger. Vi presenterade vår uppfattning om hur man ska lösa problemen vilket de instämde i. Det var skatteexperter från branschorganisationerna FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) och SRF Konsulterna (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) som deltog tillsammans med momsexperter från de större revisionsbyråerna. Vi informerade också om de båda förhandsbesked som vi just nu arbetar med, på uppdrag av branschen.

Vad var ert viktigaste budskap till skatterådgivarna?

Jan: Att vi håller varandra informerade om hur Skatteverket kommer att agera gentemot hästägare.

Urban: Det är nu viktigt att alla som har hästägare till kunder vet om de förhandsbesked vi driver så att man inte i onödan (och på hästägarnas bekostnad) driver fallen vidare utan att de kan vilandeförklaras hos domstolarna i avvaktan på prejudikat.

Varför är den här frågan så viktig för de som driver tränings- och tävlingsverksamhet med häst?

Jan: Om Skatteverket agerar som man har antytt för oss i våra möten riskerar många hästägare att inte längre kunna dra av ingående moms på köp av hästar och inte heller för träning av hästar.

Urban: Det vore en kraftig fördyring med upp till 25 % för hästägarna och medför nog att många överväger att lämna branschen.

Ni beskrev att ni informerat branschens rådgivare om de förhandsbesked som ni arbetar med, vad handlar dessa om?

Jan och Urban: Vi arbetar just nu med att söka förhandsbesked hos Skatterättsnämnden i de viktiga momsfrågor som nu är på tapeten. Skatterättsnämnden är en myndighet under Finansdepartementet vars uppdrag bl.a. är att avge förhandsbesked i oklara skattefrågor. Det gör dessutom att vi kan få en prövning i vår högsta skattedomstol Högsta förvaltningsrätten, betydligt snabbare än vad som är möjligt i en vanlig process.

Vi har under året sökt ett förhandsbesked när det gäller frågan om moms på ersättningar för premielopp inom travet. Där hävdade Skatteverket att sådan ersättning skulle jämföras med prispengar och vara momsfria. Vi anser att Skatteverket har fel här, eftersom ersättningen för ett premielopp inte är beroende av en hästs placering utan erhålls när en godkänd prestation genomförts. Glädjande nog kom ett förhandsbesked den 30 juni 2021, som innebär att vår uppfattning är korrekt. Ersättningen som en hästägare får för godkända premielopp utgör omsättning i momshänseende och är därmed momspliktiga!

Grattis till den framgången, vad betyder detta för branschen?

Urban: Ja där är det viktigt att påpeka att den frågan gällde bara om ersättningen var momspliktig, inte om hästägaren som fick ersättningen var en beskattningsbar person. Det är nämligen också en förutsättning för att vara momspliktig för verksamheten. Så frågan är inte på något sätt avgjord men vinsten i detta förhandsbesked var absolut ett steg i rätt riktning för branschen!

Vad händer framåt?

Urban: Vidare har vi precis gått in med en ny ansökan om förhandsbesked till Skatterättsnämnden gällande frågan om en hästägare under vissa förutsättningar är en beskattningsbar person. Vi hoppas att få ett svar som överensstämmer med vår uppfattning innebärande att ägare av trav- eller galopphästar som ställer sina hästar till en tävlingsarrangör i princip alltid ska betraktas som en beskattningsbar person och därigenom vara momspliktig för denna verksamhet.

Vi hoppas då att Skatteverket skulle kunna avvakta med åtgärder till svar erhållits från Skatterättsnämnden. Det tar nog ca ett halvår eller strax därutöver. Om detta sedan överklagas av Skatteverket eller av oss tar det ytterligare ca ett halvår innan det avgörs i Högsta Förvaltningsdomstolen. När det gällde förhandsbeskedet angående moms på prispengar, såväl garanterade som rörliga, avvaktade Skatteverket ett avgörande i högsta instans innan man vidtog åtgärder.

Jan: Vi överväger också att ställa frågor till EU-kommissionen om Skatteverkets inställning till begreppet beskattningsbar person verkligen överensstämmer med vad som framgår av EU:s mervärdesskattedirektiv och EU-domstolens praxis. Och naturligtvis bevaka fortsättningen i de båda förhandsbeskeden.

Har ni fått svar på hur Skatteverket ställer sig till att avvakta i väntan på resultat av de nu aktuella förhandsbeskeden?

Urban: Nej det vet vi inte ännu. Vi har ställt nyss ställt frågan, så vi får avvakta och se vilket besked vi får, både gällande detta och hur den nyligen insända ansökan om förhandsbesked kommer att bedömas.
Hur lång tid kan det ta innan våra hästföretagare med tävlande hästar har ett tydligt svar på vad som gäller i momsfrågan, vad är er bedömning om tidsaspekten?

Urban och Jan: Den frågan är förstås mycket svår att svara på. Vår bedömning är att det kan ta upp till 1,5 år eftersom frågan ska upp i HFD innan den är avgjord.

Läs mer om hur du bemöter frågor angående beskattningsbar person här.