En bibehållen budget i ett svårt läge

Svensk Travsports styrelse fattade idag beslut om att gå fram med en underbalanserad budget för 2023 som behåller den beslutade nivåhöjningen av medel till sporten från förra året. Det är ett extremt ekonomiskt läge såväl i världen som för travsportens aktiva varför det har varit viktigt att inte genomföra några sänkningar i medel till sporten under 2023.


- Världen befinner sig i ett ekonomiskt läge med kostnadsökningar, inflation och räntehöjningar. Travsporten känner av detta också och det skulle innebära stora risker på både lång och kort sikt om det genomfördes sänkningar i medlen till banor och aktiva just nu. Därför går vi fram med en underbalanserad budget som tar av vårt eget kapital för att bibehålla de befintliga nivåerna, säger Maria Croon, vd på Svensk Travsport.

Inför 2022 fattades ett antal historiska beslut för Svensk Travsport där det förutom att höja medlen till sporten med cirka 200 miljoner kronor också lades fram en långsiktig och offensiv affärsplan. Höjningen av medel skulle vara en ny bottenplatta och med den stabiliteten kunde såväl aktiva som travsällskap arbeta mer långsiktigt med att utveckla sina verksamheter.

- Det är viktigt att behålla den ambitionen och de initiativ som redan tagits utifrån den långsiktiga affärsplan som beslutades om förra året. Att redan första året frångå den planen och sänka medlen hade varit mycket olyckligt och skapat stor oro inom travsporten.

Svensk Travsport arbetar numer också efter ett tydligt ägardirektiv som bland annat slår fast att det behövs byggas ett eget kapital som buffert. Efter två väldigt ekonomiskt gynnsamma år har Svensk Travsport också kunnat börja bygga upp ett eget kapital. Beslutet idag frångår det beslutade ägardirektivet och tar alltså av det egna kapitalet för att upprätthålla medlen till sporten. Av det skälet valde styrelsen innan formellt beslut om budgeten togs att diskutera den principen med ägarkonsortiet som ställdes sig bakom vägvalet.

- Vi vet att det finns och har funnits förväntningar på ännu mer medel till sporten. Men det är ett extraordinärt läge och det är inte ett lättvindigt beslut för styrelsen att gå fram med den här budgeten. Men fördelarna vägde tyngre än nackdelarna i nuläget och därför blir budgeten mer offensiv än vad ägardirektivet egentligen medger.

I och med den beslutade budgeten behålls fokuset i affärsplanen ihop med ett antal sportsliga satsningar som kommunicerats tidigare. Dessutom kvarstår andra gemensamma satsningar på publik och hästägare samt det fortsatta fokuset på hästvälfärd och antidopning. Samtidigt måste travsporten planera för att de tuffa tiderna kan fortsätta. Det ekonomiska läget har påverkat Svensk Travsports intjäningsförmåga via dotterbolaget ATG.

- Givet det ekonomiska läget är det förståeligt att spelbolagens kunder håller hårdare i pengarna. Vi som ägare har höga förväntningar på ATGs resultat men inför 2023 råder stor osäkerhet. Vi vet att ATG jobbar aktivt med sin kostnadskontroll och har stort fokus på att leverera så mycket i resultat som möjligt, dock budgeterar både vi och ATG att lågkonjunkturen kommer få effekt på den ekonomiska utvecklingen.

Publicerad onsdag 14 december 2022. kundtjanst@travsport.se