Foto: Lena Emmoth, TR Bild

Nya reglementen gäller från och med 1 januari 2024

På sitt decembermöte fattade Svensk Travsports styrelse i vanlig ordning ett antal beslut gällande förändringar i reglementena för 2024. Framförallt har det handlat om justeringar och förtydligande i rådande reglementen. När det gäller antidopningsreglementet har ett flertal skärpningar gjorts.


Svensk Travsport har tre reglementen som reglerar sporten: tävlingsreglementet, avels- och registreringsreglementet och antidopningsreglementet. De två förstnämnda revideras en gång per år medan antidopningsreglementet kan justeras under innevarande år. Utöver dessa finns även andra regelverk och bestämmelser som alla aktiva behöver ha koll på.

De nya reglementena finns att läsa här men också i länkarna nedan. Två förändringar har kommunicerats tidigare (Nytt för dig som aktiv inför 2024) och handlar om att om en häst byter tränare mellan startanmälan och lopp får hästen inte starta i det loppet samt en förändring för B-tränare som innebär att de får träna max 10 hästar åt andra ägare under ett år, varav 5 samtidigt. Några andra korrigeringar i reglementena är:

Skärpning i antidopningsreglementet

I 12 § antidopningsreglementet läggs nu förberedelse till gällande avsiktlig överträdelse och likställs med fullbordad överträdelse på samma sätt som försök, anstiftan och medverkan. Dessutom höjs taket för påföljd gällande fynd av mycket allvarliga preparat från 100 000 kronor och/eller 6 månaders avstängning till 500 000 kronor och/eller 2 års avstängning.

Tydliggörande av samarbetsparagrafen

I licensbestämmelserna klargörs i 7 § att en "licensinnehavare i Sverige har inte rätt att anställa eller på annat sätt, direkt eller indirekt, samarbeta med person som har fällts för avsiktligt dopningsbrott i STAD, oavsett om beslutet överklagas, eller ÖD, under tiden denne har sin licens indragen." Från nästa år tydliggörs detta att det även gäller vid interimistisk indragning och vid överklagat beslut från STAD.

Förändringar i tävlingsreglementet

Några förändringar av vikt görs också i tävlingsreglementet utöver den ovan nämnda justeringen att häst inte får byta tränare mellan anmälan och start. Bland annat tydliggörs att:

  • Strykning ska ske så snart som möjligt genom ST:s sportapp eller genom att meddela aktuell banas sekretariat/måldomarnämnd.
  • ST äger rätt att meddela samt fastställa beslut i ärenden som överlämnats från måldomarnämnd eller sällskaps styrelse.
  • Handläggningen i STAD och STAD:s beslut hålls och avfattas på svenska. Part har rätt att på egen bekostnad anlita tolk under handläggningen.
  • ST och Svensk Travsport AB ansvarar inte för eventuell skada som uppkommit vid tillämpning av reglementet eller bestämmelser utfärdade av ST (inklusive krav på utebliven vinst eller inkomstbortfall och anspråk från tredje man).

Utöver ovanstående så görs ett flertal ytterligare ändringar. Samtliga reglementen är nu justerade och finns att läsa nedan eller på vår sida om regelverk, länk finns nedan.