Nya steg i arbetet med momsfrågan

Momsfrågan, om travsportsverksamhet är momspliktig eller inte, har utvecklats till en ödesfråga för branschen. Frågan som har sitt ursprung i ett beslut från EU-domstolen 2016 har sedan dess konstant arbetats med från Svensk Travsports sida och nyligen har nya steg tagits för att få klarhet i frågan.


I den så kallade Baštová-domen från 2016 slogs EU-domstolen fast att moms inte skulle betalas på prispengar, eftersom inte alla tävlande erhöll ersättning. Utifrån den domen har sedan Skatteverket gjort tolkningen att all verksamhet som inbegriper tävlande med hästar inte ska vara momspliktig. För travsportens olika verksamheter skulle det i ett slag innebära en kostnadsökning på 25 procent. Något som givetvis är mycket oroväckande och något som tas på stort allvar av branschen i allmänhet och Svensk Travsport i synnerhet. Jan Kleerup är jurist och skatteexpert som arbetat med momsfrågan ihop med Svensk Travsport under flera år.

Vad händer i momsfrågan just nu?

Det har nyligen lämnats in ett ärende för förhandsbesked till Skatterättsnämnden. Det handlar om att få klarhet i om att äga ett antal hästar som tävlar regelbundet ska räknas som en ekonomisk verksamhet. Enligt EU-praxis krävs väldigt lite omsättning, så kallade blygsamma nivåer, för att räknas som ekonomisk verksamhet. Högsta Förvaltningsdomstolen har slagit fast att prispengar kan delas upp på en fast och en rörlig del där den fasta delen av ersättningen som delas ut till alla tävlande i travlopp ska räknas som omsättning. Enligt oss borde det då betyda att tävla med sin häst regelbundet ska räknas som ekonomisk verksamhet vilket är ett krav för att räknas som en så kallad beskattningsbar person som är momspliktig.

Hur skiljer sig branschens synsätt mot Skatteverkets?

En stor skiljefråga är just frågan om erhållandet av fasta prisersättningar gör att hästägaren ska betraktas som en beskattningsbar person. Skatteverket hävdar att det inte räcker med erhållandet av den fasta ersättningen för att en hästägare ska anses vara en beskattningsbar person. Den ersättningen, som i och för sig utgör omsättning, ses då som för liten och dessutom tillfällig, inte återkommande. Vi ser det som EN ersättning som bara är olika stor beroende på prestation, vilket inte är märkligare än att jag som konsult kan arbeta med rörlig ersättning. Och min verksamhet ifrågasätts inte på de premisserna. Baštová-domen blir inte giltig här enligt oss då den endast slog fast att rena prispengar inte skulle vara momspliktiga eftersom inta alla hästar i en tävling fick ersättning.

Vad gör Skatteverket i frågan just nu?

Tyvärr avregistreras många hästverksamheter från att vara momspliktiga baserat på att deras verksamhet inkluderar att tävla med hästar och att de då, enligt Skatteverket, inte är en ekonomisk verksamhet. Vi hävdar dock här att Skatteverket inte kan ändra en momsregistrering retroaktivt. En verksamhet kan åberopa så kallade berättade förväntningar, alltså att de fått sin momsregistrering godkänd vid ett tillfälle och därmed kan förvänta sig att den inte tas bort om inte verksamheten ändras. Skatteverkets ställningstagande i momsfrågan är bara en intern rutin och inte en lagändring. Där har vi också fått rätt i många domar från både förvaltnings- och kammarrätter.

Ser Skatteverket olika på hästägande för tävling och uppfödning av tävlingshästar?

Skatteverket ser generellt mer positivt på verksamheter som säljer hästar. Exempelvis kan ett kommanditbolag som hanterar många tävlande hästar vara en beskattningsbar person då de säljer så många hästar. Men inte för att hästarna tävlar och drar in pengar utan för att de säljs. Samtidigt håller inte Skatteverkets argumentation hela vägen då exempelvis ett sto som tävlar får ett avelsvärde av att tävla framgångsrikt i travlopp men verksamheten ska inte ses som momspliktig bara för att hästen tävlar. Och man kan fråga sig om också försäljningen då blir momsfri då hästen tävlar? Det går inte ihop.

Hur ser den fortsatta dialogen med Skatteverket ut nu?

Vi har regelbundna möten med handläggare på hög nivå på Skatteverket och vi har haft möten med generaldirektören. Mycket av mötena handlar om semantiska begrepp kring den fasta och rörliga ersättningen där vi tydligt menar att båda delarna är prispengar för en och samma tjänst, nämligen att ställa en häst till tävlingsarrangörens förfogande. Vi försöker också få en förståelse för vilka konsekvenser Skatteverkets syn har för en så stor och viktig bransch som hästnäringen är. Vi pekar också på riskerna att skapa en svart marknad likt den som finns i våra nordiska grannländer eller som fanns i Sverige på 70- och 80-talet. En framgångsfaktor för såväl staten som branschen har varit en pragmatisk och lösningsorienterad inställning. Men Skatteverket menar i mångt och mycket att tävlingsverksamhet med travhästar är ett privat intresse och inte en verksamhet i momshänseende trots att det utgör näringsverksamhet vad gäller inkomstskatt!

Vad tror du om vägen fram nu?

Jag har arbetat med momsfrågor i 50 år. Och jag säger att vi måste bara vinna det här. Hanteringen från Skatteverket är enligt mig inte rättsligt korrekt och det finns inget stöd för deras synsätt i rättspraxis. Rent konkret är det också en samhällelig kostnad vi pratar om. Staten går miste om intäkter och branschen minskar i sin helhet med alla kringtjänster vilket ger ännu mindre skatteintäkter. Men vi jobbar aktivt med frågan och har stora förhoppningar på ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Om det överklagas så hamnar det i Högsta Förvaltningsdomstolen och då är domstolen skyldig att fråga EU-domstolen om vägledning om det inte är uppenbart obehövligt. Vi tror då att EU-domstolen med hänsyn till tidigare domar därifrån kommer fram till att en travhästägare som tävlar med sina hästar ska anses vara en beskattningsbar person och därigenom vara momspliktig!

Slutligen, vad ska man som hästägare göra om man får ett beslut från Skatteverket om att avdrag för ingående moms inte medges eller om man blir avregistrerad för moms?

Ta kontakt med oss. Antingen via Svensk Travsport eller direkt till mig (kontaktuppgifter finns nedan). Ett annat, lite tråkigare råd, är att ha is i magen. Om det rör sig om mindre belopp så avvakta att begära omprövning. Man har sex år på sig att begära omprövning om det gäller ett beslut om avdrag för ingående moms och förhoppningsvis har frågan klargjorts innan dess vilket besparar dig långa rättsprocesser. Ett beslut om avregistrering från moms måste dock överklagas inom två månader. Men som sagt, vi vill gärna ha uppgifter om alla ärenden som pågår därute för att kunna hjälpa till och även få överblick på Skatteverkets agerande.

Mer information om momsfrågan och hur du som hästägare kan agera hittar du här.

Har du frågor, kontakta:
Jan Kleerup, skattejurist på XR Legal Advokat
070-516 9226
jan.kleerup@xrlegal.se

Eller:

Svensk Travsports kundtjänst
08-475 27 00
kundtjanst@travsport.se

 

Publicerad den 5 maj 2023. kundtjanst@travsport.se