Ny karenstids- och förbudslista gäller från 1 januari 2021

Karenstids- och förbudslistan är uppdaterad och de nya bestämmelserna börjar gälla från och med 1 januari 2021. Förutom att några nya preparat tillkommit finns också en större enskild förändring gällande tider för tävlingsförbud vid förbjudna åtgärder.


Vid NEMACs (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee) sammanträde i mitten av november togs beslut om ett antal förändringar i Karenstids- och förbudslistan. Förändringarna består av listans utformning, karenstider på nya läkemedel och ändrade karenstider för läkemedel och behandlingar samt förtydliganden av regelverket. De skandinaviska trav- och galoppförbunden inför förändringarna gemensamt från den 1/1 2021.

Största enskilda förändringen är införandet av ett helt nytt avsnitt, C. Lista över tider för tävlingsförbud, i slutet av Karenstids- och förbudslistan. Tidigare har dopningsbrott med legitima läkemedel medfört ett minsta tävlingsförbud på 3 månader, för förbjudna substanser har motsvarande tid varit minst 6 månader. För förbjudna åtgärder har man tidigare angivit ett tävlingsförbud på ”viss tid eller för alltid”. I nya listan har minimiavstängningen av häst vid brott mot regelverket specificerats från 3 månader upp till livstid.

Nya och ändrade karenstider för läkemedel
Ciclesonid, en ny godkänd kortisonsubstans för häst med astma och som administrerade med hjälp av speciell inhalator (Aservo EquiHaler) har åsatts en karenstid på minst 14 dygn.

Hyposensibilisering (allergen immunterapi) för behandling av häst med allergi har nu åsatts minst 7 dygns karenstid (mot tidigare 96 timmar).

Vaccinationer har fått minst 5 dygns karenstid (mot tidigare 96 timmar).

Ny karenstid för behandling
Kirurgisk kastration av hingst har åsatts en karenstid på minst 30 dygn.

Förändringar och förtydliganden av förbud
Bränning av huden i syfte att påverka processer i underliggande vävnad.
Förbud mot bränning infördes 2019 men har nu blivit en egen punkt för ökad tydlighet.
Undantagen är numera begränsade till frysbränning av överben och s.k. harhas/harspatt vilka ska utföras av behörig djurhälsopersonal.

Osphos enbart får ges intramuskulärt och för användning vid strålbenshälta. Inom
Europa har Tildren indikationerna strålbenshälta och spatt och får enbart ges intravenöst. Användande av bisfosfonater på tävlingshästar har sedan 2018 haft ett antal restriktioner kopplat till sig, vilket vi nu hoppas blir tydligare. Läs mer om detta här. 

Övriga förändringar är korrigering av felaktigheter eller generella förtydliganden. Hela karenstids- och förbudslistan finns att läsa i rutan nedan samt, som alltid, på sidan om karenstidslistor. Ändringar är markerade med kursiv text.