Foto: Erika Westman, TR Bild

Karenstidslistor

Här hittar du listor med de karenstider som gäller för tävling, och med tävling jämställd träning, för vissa preparat, substanser, behandlingar och/eller andra särskilda åtgärder.


Angiven karenstid bygger på att i Fass Vet rekommenderad dosering och tillförselväg tillämpas. Den dosering du får förskriven av din veterinär följer i allmänhet denna rekommendation. I de fall när avsteg sker från normaldosering måste du alltid överväga en eventuell förlängning av karenstiden.

För de preparat och/eller substanser, de behandlingar och/eller de andra särskilda åtgärder som INTE är uppförda på dessa listor finns inte fastställda karenstider, och sådana preparat och/eller substanser, behandlingar och/eller andra särskilda åtgärder används därför på den ansvariges egen risk. Notera dock att karenstiden för preparat eller substanser, om ej annat anges, aldrig understiger 96 timmar. Karenstiden räknas efter att behandling med aktuellt preparat eller åtgärd är avslutad. Preparaten förutsätter beredningsform och administrationssätt enligt Fass Vet.

Varje ny lista ersätter den närmast föregående. (Se även Tävlingsreglemente och Antidopningsreglemente för Svensk Travsport.)

Karenstid räknas efter:

  1. Avslutad tillförsel av läkemedel eller substans.
  2. Upphörd annan behandling eller åtgärd.

Behandlingsjournal

Vem ska dokumentera?
Alla ansvariga tränare ska se till att behandlingsjournal förs och att dessa journaler förvaras på ett säkert sätt i 12 månader efter senast införd anteckning för hästar som är undantagna från livsmedelsproduktion i sitt pass. Om hästen är avsedd att bli livsmedel ska journalen sparas i 60 månader. Om hästen inte är upptagen på en träningslista men är i tävlingsmässig ålder eller yngre är det hästägarens skyldighet att föra en behandlingsjournal.

Vad ska dokumenteras?
Alla åtgärder som medför någon karenstid inför start (mer än 0 dagar). Det kan vara tillförsel av medicin, akupunktur, ultraljudsbehandling etc.

Hur ska det dokumenteras?
Datum, hästnamn, diagnos, medicinbenämning eller åtgärd, karenstid för start enligt Svensk Travsports karenstidslista, mängd medicin i förekommande fall, tillförselsätt och signering av ansvarig tränare eller skötare om uppgiften är delegerad samt i förekommande fall veterinär.

Behandlingsjournal kan föras digitalt via användarkonto på travsport.se, för hand på blankett som finns att skriva ut nedan eller på annat sätt för hand eller digitalt, bara de angivna uppgifterna finns med.


kundtjanst@travsport.se