Foto: Claes Kärrstrand, TR Bild

Praktisk information för hingsthållare

Här hittar du som har en avelshingst eller en seminstation information om de administrativa delar du måste hantera under året.


Inte avelsvärderad hingst

En varmblodig hingst som inte är avelsvärderad får användas i offentlig avel, men avkommorna registreras med begränsade starträttigheter.

För en inte avelsvärderad kallblodig hingst gäller speciella regler.

Läs mer i Registreringsreglemente för Svensk Travsport, se länk nedtill på sidan.

Betäckningsbevis

Du som hingstägare, eller ett befullmäktigat ombud för dig, måste före första betäckning och allra senast den 1 april varje år ansöka om och betala ett betäckningsbevis för alla hingstar som ska användas i avel.

Innan hingsten kan lösa betäckningsbevis måste den testas för att se så att den inte är bärare av sjukdomen CEM (Contagious Equine Metritis), smittsam livmoderinflammation. Först när ett negativt resultat av provtagningen i Sverige kommit in till Svensk Travsport utfärdas ett betäckningsbevis och hingsten får användas i avel.

Ansökan, betalning och resultat från CEM-provtagning ska vara Svensk Travsport till handa före första betäckning, dock senast den 1 april.

Om betäckning sker utan att ett betäckningsbevis har utfärdats kan de blivande avkommorna inte registreras hos Svensk Travsport.

Ansökningsblanketter för betäckningsbevis för aktuellt år finns i rutan längst ner på sidan.

Betäckningsredovisning (språngrulla) och betäckningsresultat

Under betäckningssäsongen ska du som hingstägare eller befullmäktigat ombud redovisa hingstens alla betäckningar.

I betäckningsredovisningen ska alla ston som hingsten betäckt i Sverige föras upp med samtliga betäckningsdatum. Det ska även anges vilket betäckningssätt som använts, till exempel färsk, transporterad eller fryst sperma. Om en svenskuppstallad hingst har betäckt ett svenskregistrerat sto i ett annat land måste stoet tas upp och betäckningslandet uppges i den svenska betäckningsredovisningen.

Betäckningsredovisningen ska vara Svensk Travsport tillhanda senast den 1 september aktuellt år. Registrerad hingsthållare med användarkonto på travsport.se kan välja att själv lägga in betäckningarna genom att logga in på Mina sidor. För betäckningsredovisning som inkommer senare än 1 september debiteras en förseningsavgift.

Året efter betäckningsåret ska hingstens ägare eller befullmäktigat ombud redovisa betäckningsresultaten senast den 30 september. Alla stoägare ska lämna uppgift till hingsthållaren om betäckningsresultaten. Det är viktigt att dessa fylls i så noggrant som möjligt då de bland annat ligger till grund för hingstens fertilitetsstatistik. Inkommer resultaten senare än 30 september debiteras en förseningsavgift.

Kontakta Svensk Travsports Kundtjänst för att beställa blanketter för betäckningsredovisning och betäckningsresultat eller beställ via sidan Blanketter. 

Språngsedlar

En språngsedel/registreringsansökan är ett kvitto som du som hingstägare lämnar till stoägaren efter att språng- och fölavgifterna är betalda. Utan en språngsedel kan ett föl inte registreras.

Förtryckta språngsedlar skickas ut från Svensk Travsport till de som enligt ansökan om betäckningsbevis ska underteckna dessa. Om ett svenskregistrerat sto har betäckts i ett annat land ska en underskriven språngsedel skickas från betäckningslandet till Svensk Travsport.

Seminverksamhet

Seminverksamhet innefattar samling, lagring eller distribution av sperma samt inseminering. Vid seminverksamhet måste ett tillstånd finnas från Jordbruksverket och gällande föreskrift SJVFS 2015:1, saknr M4, följas. Vid transport av sperma ska tillstånd finnas för både avsändare och mottagare.

Är du osäker får du själv kontrollera med Jordbruksverket att den seminstation du får sperma från, eller skickar sperma från din hingst till, har ett tillstånd. Svensk Travsport skickar inte ut några listor över godkända seminstationer.

Observera att redovisningen av semineringar sker av hingstens ägare eller befullmäktigade ombud. Ingen redovisning ska skickas till Svensk Travsport från mottagarstationerna.

Kontakta Svensk Travsports Kundtjänst för att beställa transportspermajournaler eller beställ dem via sidan Blanketter.

Fullmakter

Allt fler hingstar i offentlig avel har befullmäktigade ombud som sköter pappersarbetet. Detta har medfört en ökad mängd fullmakter som ibland är otydligt formulerade. Otydliga fullmakter kan ställa till besvär för nya ombud som ska avsluta något ett tidigare ombud påbörjat i form av betäckningsredovisning, betäckningsresultat eller underskrift av språngsedlar.

För att en fullmakt ska vara giltig hos Svensk Travsport gäller följande.

  • Fullmakten ska sändas in i original, vara daterad och underskriven av fullmaktsgivaren med namnteckning och namnförtydligande. Inga fax, scannade bilder eller kopior accepteras.
  • Fullmakt kan endast ges till en person bosatt i Sverige.
  • Om ombudet i sin tur får delegera åtagandet ska detta framgå av fullmakten.
  • Finns en tidigare fullmakt så upphör den att gälla i och med att en ny fullmakt inkommer till Svensk Travsport. Ankomstdatum till Svensk Travsport gäller.
  • I den nya fullmakten ska det tydligt framgå att det nya befullmäktigade ombudet påtar sig att fullfölja den av det tidigare ombudet påbörjade rapporteringen, till exempel inlämnande av betäckningsredovisning, betäckningsresultat och undertecknande av språngsedlar. Om detta inte är aktuellt ska den nya fullmakten innehålla uppgift om vilka åtaganden som kvarligger på det tidigare ombudet.

Svensk Travsport förbehåller sig rätten att återsända ofullständiga fullmakter. Inget betäckningsbevis utfärdas innan en godkänd fullmakt, i de fall en sådan är aktuell, har kommit Svensk Travsport tillhanda.

Breeders' Crown

Landets hingstägare - stora som små - lägger grundplåten till Breeders' Crown. Genom hingstägarnas försorg har över 80 procent av alla svenskfödda hästar starträtt i Breeders' Crown.

Breeders' Crown är en unik tävlingsserie som hela travbranschen ligger bakom, det vill säga Svensk Travsport, ATG, uppfödare, hingstägare, hästägare och sponsorer. Läs mer om Breeders' Crown och hur du anmäler din hingst i länken längst ner på sidan.


kundtjanst@travsport.se