Foto: Claes Kärrstrand, TR Bild

Travsportens Hedersutmärkelse


"Travsportens Hedersutmärkelse" utdelas årligen av Svensk Travsports arbetsutskott till den aktive travsportsman, som, med hänsyn till vederbörandes insatser under sistförflutna året, anses därtill förtjänt. Hänsyn bör därvid i första hand tagas till omfattningen av den insats vederbörande under året gjort inom travsporten, dock att företräde må givas den som i avsevärd omfattning verkat både som aktiv travsportsman och framgångsrik uppfödare.

Finner arbetsutskottet, att under ett förflutet år, i jämförelse med tidigare, ingen gjort sig särskilt förtjänt av utmärkelsen, må dess utdelande icke behöva verkställas.

Utmärkelsen utdelas i samband med ordinarie årsmöte, till vilket vederbörande person inbjudes."

Utmärkelsen kan tilldelas samma person blott en gång.

Riktlinjer för utdelande av Travsportens Hedersutmärkelse.

Utmärkelsen utdelas till ägare av varm- eller kallblodiga tävlingshästar.

Som grund för bedömande av vederbörandes meriter lägges antalet startande hästar och antalet starter på svenska banor.

Som ytterligare meriter räknas:

a) Om ägaren själv är uppfödare
b) Vunna framgångar i internationell konkurrens
c) Vunna framgångar i konkurrens med svenska hästar på svenska banor
d) Om ägaren vid sina framgångar själv suttit i sulkyn.

Förslag till kandidater insändas till Svensk Travsport före årets utgång – första gången före den 15 februari 1939 – av styrelsens medlemmar. Förslagen skola vara åtföljda av motivering.

Förslagen bearbetas av arbetsutskottet vid dess januarisammanträde – första gången vid dess februarisammanträde. Är AU absolut enligt om kandidaten koras denne. I annat fall utsändes uppgiften om AU:s kandidater till omröstning bland styrelsens medlemmar.

Under en tioårsperiod kan utmärkelsen utdelas till samma person blott en gång.

Utmärkelsen utdelas i samband med ordinarie årsmöte till vilket den förtjänte av Svensk Travsport inbjudes.

Dessa har fått Travsportens Hedersutmärkelse:

År Namn 
1939 Reinhold Mattsson 
1940 Ann-Marie Björner-Ulfhjelm
1941 Josef Jonsson
1942 Johan Jacobsson
1943 Edvin Lundgren
1944 Carl A Schoug
1945 Olof Wallenius
1946 Leonard C. Peterson-Brodda
1947 Erik Alexandersson
1948 S.A. Sjunnesson
1950 Einar Engblad
1951 Martin Eklund
1953 Hjalmar Karlsson
1955 Nils Bengtsson
1957 Hugo Åberg
1972 Sven Persson
1975 Gösta, Gunnar och Sören Nordin
1976 Eric Åkerblom
1990 Uno Swed (bilden)
2001 Stig H Johansson
2003 Berndt Lindstedt
2008 Stig Lindmark


kundtjanst@travsport.se