Foto: Lars Jakobsson, TR Bild

Försäkringar

Här kan du läsa mer om de försäkringar Svensk Travsport tecknar för travsportens aktiva under år 2022.


För A- och B-licensinnehavare tecknas en ansvars-, hästdrulle- och kollisionsförsäkring. Förutom dessa har B-tränarna även en kollektiv olycksfallsförsäkring samt en avbrottsförsäkring som gäller vid olycksfall och dödsfall.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen gäller för alla skador en häst i A- eller B-träning förorsakar för utomstående till följd av att någon (tränare, ägare, stallpersonal, fodervärd eller medhjälpare), som tagit befattning med hästen, har varit vårdslös.

Vid skador som omfattas av försäkringen åtar sig försäkringsbolaget följande.

 • Att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger för försäkrad.
 • Att betala det skadestånd som försäkrad kan bli skyldig utge.
 • Att vid rättegång föra försäkrades talan och svara för rättegångskostnaderna.

Försäkringen gäller dygnet runt inom Norden och i samband med tävling i alla andra länder, förutom USA och Kanada.

Försäkringsbeloppet utgör max 10 000 000 kronor per skada.

Hästdrulleförsäkring

Hästdrulleförsäkringen gäller dygnet runt inom Norden. Den omfattar skador som orsakats av försäkrad häst utan att någon som tagit befattning med hästen varit vårdslös.

 • Skada på egen egendom (dock ej häst): 2 basbelopp.
 • Skada på annans egendom (dock ej häst): 3 basbelopp.
 • Personskador: 10 000 000 kronor.

Kollisionsförsäkring

Förutom hästdrulleförsäkringen finns en kollisionsförsäkring som omfattar skador på häst och utrustning till följd av kollision mellan travekipage i samband med travtävling. Med travtävling avses offentliga tävlingar eller annat av travsällskapen anordnat premielopp, provlopp, utbildningslopp, kvalificeringslopp och bygdetrav.

Skadeanmälan och självrisk

A- och B-tränares skador som inträffar i samband med tävling ska anmälas till Trygg-Hansa på 0771-388302 eller ftgskador@trygghansa.se, ange försäkringsnummer 25-1165930.

A-tränares skador som inträffar under annan tid än i samband med tävling ska anmälas på Trygg-Hansas skadeanmälningsblankett, som finns längst ner på denna sida.

B-tränare ska för skador som inträffar under annan tid än i samband med tävling använda IF:s Skadeanmälan kollisions- och ansvarsskador, blankett finns på BTR's hemsida. Länk hittar du längst ner på sidan.

Självrisken är 5 procent av basbeloppet (2 415 kr år 2022) per skadehändelse.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Samtliga licensinnehavare samt övriga lärlingar anställda av A-licensinnehavare har en kollektiv olycksfallsförsäkring.

Många A-licensinnehavare har dessutom olycksfallsförsäkring via TR, kontaktperson Staffan Osterling, staffan.osterling@telia.com eller 070-3347302.

Försäkringsersättning utgår vid olycksfallsskada som drabbar den försäkrade under aktivitet som har samband med travsport.

Försäkringen gäller inte för,

 1. kostnad som ersättare när travtränare skadar sig i samband med olycksfall
 2. förlorad arbetsförtjänst
 3. resa direkt till och från aktivitiet

Ersättningar

 • Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader 
 • Kristerapi
 • Merkostnader
 • Rehabilitering och hjälpmedel
 • Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall
 • Ekonomisk invaliditet på grund av olycksfall
 • Dödsfall

Avbrottsförsäkring vid olycksfall och dödsfall
Avbrottsförsäkring för B-tränare, max 15 000 kr/månad i tre månader (karenstid 14 dagar) vid arbetsoförmåga (sjukskrivning) på grund av olycksfall.

Skadeanmälan olycksfall

A-licensinnehavare som råkar ut för en olycksfallsskada ska kontakta Länsförsäkringar på 08-588 424 12.

B-, K- och ponnylicensinnehavare, samt övriga lärlingar anställda av A-licensinnehavare ska också använda IF:s Skadeanmälan kollektiv olycksfallsförsäkring. Du hittar den blanketten i rutan längst ner på denna sida.

Egna försäkringar

Eftersom Svensk Travsports försäkringar endast gäller för skador som hästen orsakat, eller skador som inträffat i samband med travsport, bör alla aktiva se över följande försäkringsskydd.

 • Stöld- och brandförsäkring.
 • Personlig olycksfallsförsäkring, övrig tid och övrig verksamhet (dvs. när du inte håller på med travsport).
 • Olycksfallsförsäkring för medhjälpare som ej innehar licens.
 • Avbrottsförsäkring vid sjukdom (olycksfall och dödsfall, se ovan).


kundtjanst@travsport.se