Foto: Claes Kärrstrand, TR Bild

Vår hästhållningspolicy

Svensk Travsports och ATGs styrelser har antagit en policy för god hästhållning som finns publicerad i sin helhet nedan. Innehållet är en riktlinje för alla aktiva inom travsporten.


Policy2.jpg

1. Hästens välbefinnande skall alltid komma i första hand vid träning och tävling.

Bra hästhållning
Uppstallning, utfodring och träning skall vara förenliga med god hästhållning och får ej äventyra hästens välbefinnande. Hantering som på något sätt orsakar fysiskt eller psykiskt lidande, i stall, träning eller tävling, skall ej tolereras.

Träningsmetoder
Träningsmetoder som orsakar rädsla eller otillbörlig påverkan på hästens normala beteende skall inte användas. Hästar skall endast ges träning som är anpassad till deras fysiska kapacitet och mognad. De skall ej utsättas för träning som de ej förberetts för.

Skor
Hästars skor skall vara anpassade och tillverkade så att risken för skador minimeras.

Transporter
Under transport till och från träningscamper och tävlingsbanor bör full uppmärksamhet riktas mot att skydda hästar från skador och andra hälsorisker. Fordon bör ha god ventilation och de bör underhållas samt desinficeras regelbundet.

Viloperioder
Långa resor bör planeras noggrant och hästarna skall tillåtas regelbundna "viloperioder" samt tillgång till vatten. Luftvägsproblem kan minskas om hästen har möjlighet att sänka huvudet till golvnivå under viloperioder.

Policy3.JPG

2. Hästen skall vara i fysiskt och hälsomässigt gott skick innan den tillåts tävla.

Veterinära kontroller
Inga hästar som uppvisar sjukdomssymptom, hälta eller annan åkomma får tävla om detta kan vara skadligt. Vid tveksamhet skall sådan häst kontrolleras av veterinär innan den tillåts tävla.

Omogenhet
Hästar mognar olika snabbt. Tränings- och tävlingsscheman bör noggrant planeras för att minimera risken för muskel- och skelettskador.

Kirurgiska ingrepp
Kirurgiska ingrepp som hotar hästens hälsa eller som kan påverka andra hästars, ryttares eller kuskars säkerhet skall ej tillåtas.

Allvarliga eller återkommande kliniska åkommor
Hästar med allvarliga eller återkommande kliniska åkommor till exempel lungblödare skall på veterinärs rekommendation temporärt eller permanent uteslutas från tävling.

Dräktiga ston
Dräktiga ston får ej tävla efter 120:e dräktighetsdagen.

3. Förhållanden på tävlingsplatsen får ej skada hästens välbefinnande.

Banförhållanden
Tävlingsbanor skall vara anpassade och underhållas för att minska risken för skador. Uppmärksamhet skall speciellt riktas mot korsningar, ojämnheter och avvikelser från det normala banunderlaget.

Steeplechase och hinderlöpning
Deltagande i dessa tävlingar bör begränsas till de hästar som har bevisade hoppegenskaper. Vikter, distans samt antal, storlek och konstruktion på hinder bör alltid bedömas noggrant vid planering av dessa typer av tävlingar.

Väderförhållanden
Sunt förnuft bör användas vid tävling under extrema väderförhållanden. Man bör tillse att hästar kan kylas ned snabbt efter tävling i varmt och/eller fuktigt väder. Hästar som tävlat i kyla bör tas in så snart som möjligt.

Felanvändning av spö
Att missbruka användandet av spö skall ej tolereras, till exempel att få en redan distanserad häst att springa fortare, om hästen är obenägen att svara på drivning eller om en häst utan tvekan är på väg att vinna. Alla typer av spömärken efter tävling indikerar skada.

Medicinering
Efter veterinär behandling skall tillräcklig tid ges för fullt tillfrisknande innan tävling. Huvudskälet till regler för användning av läkemedel skall vara djurskyddet och ryttares/kuskars säkerhet. Dessutom skall dessa regler motverka orättvisa och försök att dölja defekter hos hästen som kan vara ärftliga och skada avelsarbetet.

Dopning
Droger, läkemedel eller andra ämnen samt andra åtgärder som kan påverka aktuell prestationsförmåga eller temperament är ej tillåtna vid tävling eller träning som är att jämställa med tävling.

Tävlingsstallar (gäststallar)
Uppstallning vid tävlingsbana skall vara säker, hygienisk, bekväm samt erbjuda god ventilation. Hästen skall kunna ligga ner bekvämt utan risk för skador. Färskt dricksvatten och tvättvatten skall alltid finnas tillgängligt.

Startgrindar
Hästar skall vara tillräckligt förberedda så att de är bekanta med inlastning i startboxarna. Grindar skall vara väl anpassade och säkra. Hjälp med inlastning bör vara begränsad till att uppmuntra hästen utan att orsaka oro eller rädsla.

Policy5.JPG
4. Hästen skall garanteras rätt omhändertagande vid tävling, och att den behandlas humant den dag dess tävlingskarriär är över.

Veterinär behandling
Om häst skadas i tävling skall ryttare/kusk stiga av och hästen skall hämtas av djurambulans eller motsvarande när så är nödvändigt. Veterinär skall alltid finnas på tävlingsbanan. Om så erfordras skall hästen transporteras till närmaste remissinstans för vidare bedömning och behandling. Skadad häst skall ges adekvat behandling innan transport.

Tävlingsskador
Skaderegistrering i tävling och träning bör göras. Banförhållanden, tävlingsfrekvens, ålder och andra faktorer bör noggrant utvärderas för att minimera risken för allvarliga skador.

Avlivning
Om skadorna är tillräckligt allvarliga kan hästen tvingas avlivas av humanitära skäl. Avlivning skall ske så fort som möjligt för att minimera lidande.

Efter avslutad tävlingskarriär
Hästägare bör på alla sätt se till att deras hästar behandlas med sympati och humanitet den dag de lämnar tävlingskarriären. Tävlingshästar bör identifieras och registreras permanent så att deras välbefinnande kan övervakas även efter "pension".


kundtjanst@travsport.se