Foto: Lars Jakobsson, TR Bild

Travsportens hästvälfärdsarbete

Svensk Travsport utvecklar fortlöpande djurskyddet och vi är stolta över att vi ses som ett föredöme i hästsportvärlden. Nedan listar och förklarar vi i korthet vad vi gjort de senaste åren, vad som är aktuellt den närmaste tiden och vad som planeras på lite längre sikt.


Löpande rutiner

Travarhälsan
Ett djuromsorgsprogram för att säkerställa hästvälfärd som omfattar hästhållning, träning och tävling. Här är egenkontrollen viktig, vilket innebär att tränaren, travbanorna och Svensk Travsport kontrollerar olika delar av verksamheten. Genom Travarhälsan kommer djurskyddskontroller, möjlighet till statistikinhämtning och riskbasering väsentligt förbättras. Vi får en bra grund att stå på för framtida utveckling av djurskyddsarbetet. Läs mer på sidan om Travarhälsan som du hittar i vänstermenyn. 

Drivningar
2007 började reglerna för drivningar i travlopp skärpas betydligt. Vi arbetar för att minska drivningsförseelserna genom hårdare regler, bedömningsnivåer och bestraffningar, kontinuerlig uppföljning och utvecklingssamtal med felaktigt drivande kuskar. Detta har lett till en positiv utveckling innebärande att antalet bestraffningar minskat från cirka 2,5 procent av antalet tävlande ekipage till cirka 1,3 procent.

Obduktion 
När hästar avlider eller avlivas i samband med travtävling utförs alltid obduktioner av Statens Veterinärmedicinska anstalt. Fallen är mycket få (ungefär 5 fall av nästan 100 000 startande hästar per år) och genom uppföljning av obduktionsresultaten har vi bland annat kunnat se att dolda streptokockinfektioner kan vara en bakomliggande orsak i cirka 30 procent av dödsfallen, till exempel på grund av kvarka. Tillsammans med Hästnäringens Smittskyddskommitté genomför vi därför informationsprojektet "Ett kvarkafritt Sverige" samt bidrar via Stiftelsen Hästforskning med medel till forskning om kvarka och smitthygien.

Dopningsprover
Minst 4000 prover tas på hästar inom travsporten varje år. Antalet dopningsprover utanför tävling (prerace och Out of competition) ökats för varje år och antalet "oanmälda" kontroller. Inför 2019 infördes ett nytt Antidopningsreglemente för att stärka travsportens antidopningsarbete ytterligare.

Karenstider
De karenstider som finns för läkemedel är vetenskapligt framtagna för att säkerställa hästens rehabiliteringstid.
Reglerna kring karenstider för utvärtes produkter förändrades vid årsskiftet 2014/2015, läs mer om det på sidan Karenstidslistor.

Smittskydd
Regler för smittskydd inom hästsporten är framtagna för vanliga hästsjukdomar och antibiotikaresistens. Vi arbetar också tillsammans med Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) för att förbättra smittskyddet för alla hästar i Sverige. Genom vår välbesökta sida Smittoinfo här på webbplatsen bidrar vi till minskad smittspridning mellan hästar i hela landet. För alla travsällskap finns beredskapsplaner för sjukdomsutbrott. Varje travbana har en veterinär arvoderad för att bevaka smittskyddet. Vårt vaccinationsregister är datoriserat och täcker alla tävlande travhästar.

Travsportens regelverk
Svensk Travsport arbetar ständigt med att utveckla och förbättra travsportens regelverk för att förbättra både hästarnas och travfolkets välbefinnande och säkerhet.

Utrustningsbestämmelser
Svensk Travsport har i världen unika bestämmelser över tävlingsutrustning för trav, både för häst och för kusk. Dessa uppdateras efter samverkan med våra nordiska systerorganisationer. Det är även reglerat vilka sulkys som får användas i lopp och en instruktionsfilm för egenkontroll av sulky och övrig travutrustning finns framtagen. Läs mer under Utrustningsregler.

Säkra travbanor
Säkra banor (SÄBA) är ett projekt som kvalitetsäkrar travbanornas säkerhet för djur och människor. Bland annat ställs höga krav på säkerhet och olycksfallsberedskap. Läs mer under Säkerhet.

Kontroller av utrustning
Antalet kontroller av sulkyer och annan utrustning i tävlingssammanhang har ökat och genom införandet av Travarhälsan säkerställs ännu mer att utrustning är i bra skick. Detta för att i största mån undvika olyckor orsakade av materialhaveri under tävling.

Samarbete med myndigheter
Svensk Travsport och Jordbruksverket arbetar i nära samverkan för att på bästa sätt utveckla djurskyddet vid träning och tävling. Jordbruksverkets banveterinärer kontrollerar alla tävlingar inom travsporten. Läs mer under Banveterinärerna.

Internationellt och nordiskt samarbete
Svensk Travsport har ett mycket väl utbyggt internationellt samarbete inom djurskydds- och antidopningsfrågor. Genom detta utvecklas den svenska hästvälfärden samtidigt som vi bidrar till att förbättra hästvälfärden i hela världen. Som exempel kan nämnas karenstider för kortisonbehandling av leder där internationell forskning visat att våra karenstider skyddar hästarna från skador som kan uppstå om hästen tävlar för nära inpå behandling. Flera länder avser nu att införa karenstider för ledbehandlingar.

Pågående projekt

Forskning och utveckling
I samverkan med bland annat Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Stiftelsen Hästforskning genomförs till exempel forskningsstudier av munhälsa, underlag, ledbehandlingar, luftvägsvirus och utfodring/träning av unghästar.

Tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Det Norske Travselskap (DNT) genomför vi ett utvecklingsprojekt för att analysera nya dopningssubstanser både i träning och tävling.

Avslutade projekt

Några exempel på vad Svensk Travsport gjort de senaste åren för att förbättra hästvälfärden:

  • Infört Travarhälsan (2014).
  • Infört håranalyser som avsevärt förbättrat möjligheten att upptäcka missbruk av anabola steroider (2008).
  • Möjlighet att hålla inne prispengar vid misstänkt brott mot djurskyddslagen (2004).
  • Infört krav att tränarna ska föra behandlingsjournaler (2007).
  • I tävlingsreglementet infört att Svensk Travsport har rättighet att ta del av veterinärjournaler (2002).
  • Infört ett vaccinationsobligatorium mot A2-influensa (2009).
  • Infört regler för att stoppa spridningen av sjukhussjuka bland djur (som kan sprida smitta till människor) (2009).


kundtjanst@travsport.se