Foto: Maria Holmén, TR Bild

Nämnder & domstolar

Travsporten har ett antal olika beslutande organ. Men vilka är de och vad gör de?


Måldomarnämnden och bandomarnämnden är de nämnder som ser till att tävlingsreglementet följs på tävlingsbanan. Avelsvärderingsnämnden skattar hingstarnas avelsvärde vid avelsvärderingen. Dessa nämnders arbete kan du läsa mer om under Domare & funktionärer respektive Avelsvärdering. Länkar till de sidorna hittar du i rutan längst ner på sidan.

Inom travsporten finns även besvärsnämnden, STAD och överdomstolen.

Besvärsnämnden

Besvärsnämnden är den instans som utdömer påföljder samt prövar klagomål över vissa beslut i ärenden gällande avelsvärdering, stambokföring och andra överträdelser av registreringsreglementet.

Besvärsnämnden är sammansatt av fem ledamöter och två suppleanter, varav minst två av ledamöterna samt en av suppleanterna ska vara yrkesverksamma jurister.

Besvärsnämndens beslut kan inte överklagas inom Svensk Travsport. Beslut i ärenden om stambokföring eller avelsvärdering kan dock överklagas till Jordbruksverket.

Svensk Travsports Ansvars- och Disciplinnämnd (STAD)

STAD beslutar om påföljder vid otillåten användning av läkemedel, behandlingar etc., med avsikt att påverka hästens prestationsförmåga i tävling – eller i träning som är att jämställa med tävling. Ibland beslutar STAD i ärenden där den svarande kan anses ha skadat travsporten eller travsportens anseende hos allmänheten. STAD beslutar även i andra disciplinära ärenden, t.ex. olämpligt uppträdande och olämplig behandling av häst.

I STAD sitter sex stycken ledamöter. Ordföranden samt en ledamot är lagfarna. Dessutom ingår två förtroendevalda från travsporten, en förtroendevald från galoppsporten och en person med veterinärmedicinsk sakkunskap.

Det är Svensk Travsport som kan väcka talan hos STAD. Nämndens beslut kan överklagas till överdomstolen.

Överdomstolen

Beslut från STAD och våra måldomarnämnder kan överklagas till överdomstolen. Överdomstolen består av fem ledamöter och tre suppleanter. Ordföranden samt minst en ledamot ska vara juridiskt utbildade.

De beslut som fattas här kan inte överklagas, då överdomstolen är den högsta instansen inom Svensk Travsport.

I rutan längst ner på sidan hittar du information om vilka som ingår i Svensk Travsports komittéer, nämnder och domstolar.

Här kan du hitta beslut från de olika organen.


kundtjanst@travsport.se