Kvittning

Här kan du läsa mer om kvittning mot tillgodohavanden och samavisering/kvittning av ej förfallna fakturor.


Kvittning av fakturor mot tillgodohavande

Om det, vid utbetalningstillfället, finns förfallna obetalda fakturor kvittas dessa mot tillgodohavandet.

För att undvika att kvittning sker, ska fakturabeloppet finnas på Svensk Travsports konto det datum som är angivet på fakturan (oss tillhanda), med korrekt OCR-nummer angivet. Då kan vi garantera att ingen kvittning sker.

Om fakturabeloppet inbetalas efter att kvittning har skett, registreras det som ett tillgodohavande och betalas ut, eller används till kvittning, vid nästkommande fakturering.

Samavisering/kvittning av ej förfallna fakturor

Om det under samma månad finns både ett tillgodohavande för utbetalning samt faktura/fakturor att betala finns det möjlighet för oss att kvitta dessa mot varandra innan eventuellt överskott betalas ut. Fyll i och skicka in en ansökan om samavisering till Svensk Travsport. Du hittar blanketten nedan.

Observera att kvittning sker i den ordningen att förfallna fakturor kvittas först, därefter ej förfallna fakturor i den mån tillgodohavandet räcker till.

Om inte samtliga fakturor kvittas, måste de oreglerade betalas enligt det förfallodatum som står på varje faktura.

Om det inte finns något tillgodohavande, och flera fakturor skickas ut vid samma faktureringstillfälle, blir det ett inbetalningskort för samtliga fakturor.


kundtjanst@travsport.se