2015

Inom Hästnäringens ungdomssatsning genomfördes under 2015 fyra projekt, Samarbete travskola och ponnytravkubb, Travapp, Montérekrytering och Ungt medlemskap.


Samarbete travskola och ponnytravklubb

Målsättning:
Att projektet ska identifiera former som möjliggör ett samarbete och en gemenskap mellan ponnytravklubbar och travskolor, och därigenom även med de lokala travsällskapen, det ska på sikt bidra till att travsporten når sitt mål om att bli fler genom en attraktiv travsport. 

Resultat: 
Projektet hade under året i uppdrag att konkret ta fram och identifiera aktiviteter som kan användas för att öka gemenskapen mellan travskola och ponnytravklubb. Det har gjorts genom att ta fram en nulägesanalys för hur travskolan och ponnytravklubben upplever samarbetet idag, hur unga upplever och ser på travsporten och dess framtid samt av fysiska intervjuer eller telefonintervjuer. 

Rapporten som sammanställdes ger ett bra underlag för det fortsatta arbetet under 2016. Det är viktigt att vi identifierar former som är långsiktiga och hållbara och på så sätt krävs det att arbetet får ta tid. 

Projektet fortsätter under 2016 genom att lokalt jobba vidare med travskolor, ponnytravklubbar och travsällskap och implementera de förslag på aktiviteter som rapporten kom fram till för att skapa ett väl fungerande samarbete och gemenskap.

Travapp

Målsättning:
Om inte barn och unga tar sig till travsporten, tar sig travsporten till dem genom en app. Unga ska lockas till travsporten med den nya tidens forum – smartphones, läsplattor etc. Den ska förmedla spänning, glädje, kunskap och travsportens kärnvärden. Efter att ha använt appen, ska ett intresse och en nyfikenhet ha väckts som gör att nya personer söker sig till travsporten. Vid årets slut ska det finnas en travapp som har lanserats på både appstore och android.

Resultat:
Att utveckla en app är en levande process, den är nu klar och lanserades under våren 2016. Appen utgår från Svensk Travsports märkesmaterial Järn och Brons och man får stegvis lära sig mer om hästar. Den är uppdelad i fem olika avsnitt där man får lära sig om hästen, dess naturliga behov och travsporten. Syftet är att när barn spelat appen ska de ha skapat en nyfikenhet för hästar och travsport och då söka sig vidare till travsporten. 

Projektet fortsätter under 2016 med uppdrag att synliggöra och marknadsföra appen genom olika konkreta åtgärder och aktiviteter.

Monté

Montésporten är en viktig del av Svensk Travsport och fram till 2017 ska vi bland annat arbeta för att utveckla och skapa förutsättningar för att aktiva ryttare ska ha möjlighet att vidareutvecklas. 

Inom ramen för HUS 2015 ville vi skapa förutsättningar för att befintliga ryttare kan fortsätta att utvecklas och långsiktigt ta plats i fler lopp. Det gjordes genom montéclinics samt hitta sätt för ryttare att vara väl förberedda inför lopp och därigenom vara tryggare inför, under och efter loppet. För att få ett underlag och ett nuläge på hur ryttare upplever sporten skickades det ut en enkät till alla aktiva montéryttare. Utifrån svaren togs det därefter fram förslag på åtgärder för de mest prioriterade områden som kom ut av enkätsvaren.

Resultat:
Målen och åtgärderna är uppfyllda. Genom ett långsiktigt arbete inom ramen för HUS har montésporten tagit ytterligare ett steg i sin utvecklingsprocess. Från och med 2016 togs kvalloppen bort för de hästar som tjänat 200 000 kronor eller mer. Detta är ett steg i att dels öka andelen hästar men också för att få fler "bra" hästar som har mer pengar på sig att starta. Det kommer förhoppningsvis ge effekten att tränarna inte drar sig från att anmäla till montélopp. 

Andra åtgärder som gjorts i arbetet genom finansieringen av HUS är en samverkansgrupp beståendes av montéryttare, SMR och representanter från Svensk Travsport. Det har tillkommit fler montélopp, det har gjort en utbildning av utbildningsledare samt finns det numera en ständig dialog kring åtgärder som ytterligare kan vidareutveckla och förbättra montésporten.

Ungt medlemskap

Som en del av det strategiska utvecklingsarbetet inom ramen för Horisont 2017 har arbetet kring unga i travsporten pågått under flera år. Syftet är att hitta en väl fungerande struktur för unga i travsporten. Arbetet har kommit en bit på vägen med numera många lokala framgångsrika exempel. 

Under 2015 gjordes följande aktiviteter inom HUS:

• Ungdomskonferens i slutet av februari där två unga från respektive sällskap bjöds in att delta.

• Förslag lämnades till fullmäktige kring hur unga ska organiseras i travsporten.

Under september, oktober och november gjordes en Ungt medlemskap-resa liknande den under föregående år. Vi besökte elva travbanor men mötte unga från nästa alla travbanor. De samlades för att konkret diskutera hur de ska och kan arbeta med ungt inflytande. 

Svensk Travsports styrelse ska fortsättningsvis adjungera två ungdomsrepresentanter till styrelsen, och minst 20 av landets travsällskaps styrelser ska ha nätverk eller liknande för unga, samt unga representanter i styrelsen, antingen som ordinarie ledamot alternativt som adjungerad.

Resultat:
– Målen är uppfyllda för Ungt medlemskap och har även blivit något bättre. 23 travsällskap har startat upp ungdomsgrupper och/eller adjungerat in unga i sina styrelser och fyra av våra BAS-föreningar har adjungerat in en eller två ungdomar i sina centrala styrelser. 

– Förslag lämnades till fullmäktige om ett ungdomsmedlemskap om 100 kronor för alla upp till och med 25 år som blir medlem i ett travsällskap. Detta sades det ja till och fullmäktige var även positiva till följande rekommendationer: 

• Unga ska organiseras i ungdomsgrupper såsom nätverk eller liknande. 

• Svensk travsports medlemmar har som uppdrag att rekrytera unga och andra, genom att skapa attraktiva värden samt lokalt jobba för att hitta, samla och ge unga möjligheter att nätverka med andra unga under organiserade former.


kundtjanst@travsport.se